Årgang 8, nummer 3. September 2005

Årgang 8, nummer 3.
September 2005.
www.nettskolen.com

Innhold

Nettkurs nr 50 000 fra NKI
Størst omsetning på nettbasert utdanning
Fjernundervisning mest populært i Oslo, på Østlandet og i Finnmark
NKI fikk full uttelling med tre nye EU-prosjekter
NKI leder nytt europeisk forskningsprosjekt om e-læring
Ericsson og NKI fortsetter samarbeidet om mobil læring
NKI satser på e-læring i små og mellomstore bedrifter
Pedagogisk veileder for 250 lærere
Hektisk periode for ny studieleder
Første dansk-norske masterstudent fra NKI
Mediaomtale i hundre

Nettkurs nr 50 000 fra NKI

Bildet t.v: Anita Hvila får blomster for påmelding til nettkurs nummer 50000 ved NKI Fjernundervisning

I slutten av august 2005, ganske nøyaktig 18 år etter at de første nettstudentene startet, fikk NKI påmelding til nettkurs nr. 50 000. Til sammen tilsvarer det over 5 millioner studietimer. Kursinnmelding nummer 10 000 kom i juni 2000 og i oktober 2002 mottok vi påmelding nummer 25 000.

Påmelding nummer 50 000 kom fra Anita Hvila, 38 år og student på Psykologi årsenhet. Det ble markert på Kongsberg 12. september, der hun mottok 50 % av studieavgiften i gave.

Anita bor i Kongsberg og er mor til tre aktive skolebarn. I tillegg er hun svært opptatt av å utdanne seg til en jobb innen barne- og ungdomspsykiatrien.

Hun forteller at det er over to år siden hun så en annonse for Psykologistudiet fra NKI i VG, og siden da har hun hatt en drøm om å komme i gang. I mellomtiden tok hun grunnfag i KRL-faget og deretter grunnfag i medisin. I disse to årene pendlet hun til Oslo - 4 timers reisetid, 5 dager i uken.

Som Anita sier, nå har hun en drømmesituasjon. Hun sitter hjemme på dagtid med sine studier i fred og ro mens barna er på skolen. Likevel er hun ikke overlatt til seg selv. I tillegg til tett oppfølging av lærere og studieleder, kan hun via studiesidene på nettet ta kontakt med andre psykologistudenter for å diskutere ulike emner.

Størst omsetning på nettbasert utdanning

Ved utgangen av juli 2005 utgjorde e-læring for første gang mer enn halvparten (50,4 %) av årets omsetningen ved NKI Fjernundervisning. På samme tid i 2004 utgjorde omsetningen 40,8 %. Tallene viser tydelig hvor viktig den nettbaserte utdanningen er blitt for NKI og hvor avgjørende det er å videreutvikle denne delen av virksomheten. Selv om Internett blir stadig viktigere for mange bransjer og bedrifter er det antakelig få norske virksomheter som har gjennomført en like vellykket omstilling til Internettøkonomien som NKI har gjort.

Fjernundervisning mest populært i Oslo, på Østlandet og i Finnmark

NKI har over 12 000 fjernstudenter fordelt over hele Norge. Det tilsvarer 2,7 fjernstudenter per 1 000 innbygger. I tillegg har NKI cirka 150 fjernstudenter med adresse i ca 35 forskjellige land. Det er lite som tyder på at fjernundervisning er mer populært i distriktene enn i mer tettbygde strøk. Fylkesoversikten, i tabellen nedenfor, viser tvert i mot at NKI har flest fjernstudenter per 1 000 innbygger i Oslo (3,2), Østfold (3,2), Akershus (3,0), Hedmark (3,0) og Finmark (2,9). Til sammenlikning har NKI færrest fjernstudenter per innbygger i Vest-Agder (2,1) og Sogn og Fjordane (2,0).

Fylke 12.09.05
Aktive NKI studenter per fylke
Folkemengde per fylke i januar 2005
Kilde www.ssb.no
Aktive NKI studenter per 1 000 innbyggere i fylket
Oslo 1717
529846
3,2
Østfold 816
258542
3,2
Akershus 1507
494218
3,0
Hedmark 556
188376
3,0
Finnmark 215
73074
2,9
Oppland 517
183174
2,8
Buskerud 685
243491
2,8
Hele landet 12280
4606363
2,7
Nord-Trøndelag 340
128444
2,6
Telemark 410
166289
2,5
Rogaland 967
393104
2,5
Hordaland 1123
448343
2,5
Sør-Trøndelag 673
272567
2,5
Nordland 597
236825
2,5
Troms 387
152741
2,5
Møre og Romsdal 568
244689
2,3
Vestfold 488
220736
2,2
Aust-Agder 216
103596
2,1
Sogn og Fjordane 218
107032
2,0
Vest-Agder 280
161276
1,7


NKI fikk full uttelling med tre nye EU-prosjekter

Siden 1998 har NKI Fjernundervisning fullført ni EU-finansierte forskningsprosjekter om e-læring. Våren 2005 var NKI med på å skrive søknader om forskningsmidler fra EU til følgende tre nye e-læringsprosjekter:
  • Megatrends in e-learning provision
  • Incorporating mobile learning into mainstream education and training
  • E-Learning Quality for SME?s
I løpet av sommeren fikk NKI beskjed om at alle tre har fått innvilget midler fra EU.

NKI leder nytt europeisk forskningsprosjekt om e-læring

Bildet t.h.: Rektor Svein Qvist-Eriksen undertegner NKIs kontrakt med Brussel.

NKI Fjernundervisning skal lede EU-prosjektet Megatrends in e-learning provision. Prosjektsøknaden ble rangert som den beste av 125 søknader innen EUs Leonardo da Vinci program. Det toårige forskningsprosjektet har et totalt budsjett på ca. 3.250.000 kr.

Professor Torstein Rekkedal, som er NKI Fjernundervisnings prosjektleder, forteller at dette er første gang en norsk institusjon har ledet et slikt prosjekt innen EUs Leonardo da Vinci program. Han sier videre at disse referansemateriell-prosjektene tar sikte på å skaffe god og sammenliknende dokumentasjon på eksisterende opplæringsordninger, -systemer og opplæringsbehov i ulike europeiske land, og at de legger vekt på spredning av informasjon om vellykket praksis.

Det kom inn 125 forprosjektsøknader til dette EU-programmet. Av disse ble 62 kvalifisert til å sende inn en full søknad, og 24 prosjekter fikk til slutt innvilget prosjektmidler for til sammen 7.533.930 euro. MegaTrend prosjektet fikk den beste vurderingen av samtlige prosjektsøknader.

MegaTrend prosjektet har som mål å identifisere og analysere forbilledlige eksempler på bærekraftig og kostnadseffektiv e-læring i stor skala. Hensikten er å finne ut hva man kan lære av institusjoner som har hatt suksess med storskala e-læring. Målgruppen er europeiske og nasjonale beslutningstakere og tilbydere av nettbasert utdanning.

En av årsakene til at NKI har fått prosjektet kan være at NKI er blant de institusjonene i Europa som har lengst erfaring med kostnadseffektiv, nettbasert utdanning i stor skala.

Morten Flate Paulsen, som er professor i nettbasert utdanning, tok initiativet til MegaTrend-prosjektet da han skrev boken Global E-Learning in a Scandinavian Perspective (www.studymentor.com ). I boken skriver han at megatrenden innen nettbasert utdanning er overgangen fra småskalaeksperimenter til ordinær storskaladrift. Men boken viser også til mange norske og internasjonale eksempler på e-læringsprosjekter som ikke har vært kostnadseffektive og bærekraftige.

NKIs partnere i prosjektet består av institusjoner med bred erfaring i forskning på e-læring og på storskaladrift av nettbasert utdanning. Partnerne er: Distance Education International i Irland, e-University i Estland, Universitat Oberta de Catalunya i Spania, Europen Distance and E-learning Network (EDEN) i England, Budapest University of Technology and Economics i Ungarn og Norgesuniversitetet.
For mer informasjon om EUs Leonardo da Vinci program, se: http://www.teknologisk.no/leonardo/

Ericsson og NKI fortsetter samarbeidet om mobil læring

NKIs tredje EU-finansierte prosjektet om mobil læring (m-læring) starter opp høsten 2005. Det har prosjekttittelen: Incorporating mobile learning into mainstream education and training og NKIs målsettingen med dette prosjektet er å gi flest mulig nettstudenter tilgang til nye mobile tjenester. Prosjektet ledes av Ericssons internasjonale opplæringssenter i Irland. NKIs øvrige partnerne i prosjektet er: Dun Laoghaire IADT i Irland, The Information Technology Foundation of the Hungarian Academy of Science i Ungarn, LNet Multimedia i Frankrike og The European Distance and E-Learning Network (EDEN).

NKI var forøvrig medarrangør da Ericsson var vertskap for konferansen Mobile Learning: The Next Generation Of Learning i Dublin i september. Der holdt blant annet Truls Fagerberg et foredrag om NKIs erfaringer med bruk av PDAer på Nettskolen.

B ildet t.v.: Arild Risebrobakken, Statoils Rådgiver i e-læring, synes det var lærerikt og nyttig å se hvor langt NKI har kommet med mobil læring.
 
En av deltakerne på konferansen var Statoils rådgiver e-læring, Arild Risebrobakken. Han sier til Nettskoleavisen at: "Statoil har en lang og god erfaring med e-læring og vurderer for tiden om man skal starte en pilot på m-læring. I den forbindelse deltok jeg på en konferanse i Dublin der NKI presenterte sin satsing på m-læring. Det var svært lærerikt og nyttig å se hvor langt NKI har kommet og hvordan de utnytter de mulighetene m-læring gir samt at dette ga nyttige impulser til det videre arbeidet i Statoil."

NKI satser på e-læring i små og mellomstore bedrifter

I forrige nummer av Nettskoleavisen skrev vi at NKI Fjernundervisning merker en økende interesse fra små og mellomstore bedrifter som ønsker å vite mer om hva NKI kan tilby innen utvikling og drift av nettbasert opplæring. Vi er derfor svært glade for at vi i sommer fikk innvilget midler til et EU-prosjekt om e-læring i små og mellomstore bedrifter. Prosjektet heter: ELQ-SME's - E-Learning Quality for SME's: Guidance and Counselling. SME er et engelsk akronym for Small and Mediumsized Enterprizes - altså små og mellomstore bedrifter.

Prosjektet vil studere e-læringsbehovene i små og mellomstore bedrifter og utvikle bedre verktøy og metoder for å bedre avkastning og resultater på investeringene i e-læring. Deltakelse i prosjektet gir NKI god anledning til å sette større fokus på e-læring i bedriftsmarkedet. NKI får 33.165 av totalt 378.301 Euro som er innvilget til det toårige prosjektet.

Prosjektet ledes av Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins - CECOA (Vocational Training Centre For Trade) i Lisboa

Våre fem andre partnere er:

1. Berufsförderungs-Institut i Østerrike
2. Forschungsinstitut Betriebliche (Research Institute for In-house Training) i Tyskland
3. Tartu Ülikool, Kaugkoolituskeskus (University of Tartu, Distance Education Centre) i Estland
4. Confederació de Comerç de Calalunya i Barcelona
5. Profitwise PME i Nederland

Pedagogisk veileder for 250 lærere

Bildet t.v.: Jette Strand Sjaastad er Pedagogisk veileder for NKIs 250 lærere.

Jette Strand Sjaastad er ansatt i en nyopprettet stilling som pedagogisk veileder ved NKI Fjernundervisning i august 2005. Det innebærer at hun har ansvaret for pedagogisk oppfølging og veiledning av de 250 lærerne ved NKI Fjernundervisning. Jette har arbeidet som studieleder i NKI siden 1998. Hun er Cand. Polit med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo og har også engelsk og jus i fagkretsen sin.

Jette sier til Nettskoleavisen: "NKI er helt avhengig av at det er høy kvalitet på arbeidet lærerstaben gjør. De aller fleste lærerne gjør en kjempegod jobb, vi får mange tilbakemeldinger fra studenter som er fornøyde med lærerens arbeid! Vi ønsker å legge forholdene til rette for at våre lærere skal få en best mulig undervisningssituasjon, der systemene og administrasjonen bidrar konstruktivt på områder der det er ønskelig og mulig. Resultatene av arbeidet vi kommer til å gjøre vil forhåpentligvis både våre studenter og lærere merke etter hvert".

Hektisk periode for ny studieleder

Bildet t.h.: Ragnhild Bassøe Gunderssen, er ny Studielederved NKI

NKI Fjernundervisning har syv studieledere som skolens 12 000 studenter kan henvende seg til med praktiske spørsmål omkring sine studier. Dette gjelder for eksempel spørsmål om økonomi og kontrakter, eksamenspåmelding, utsendelse av lærebøker og så videre. Studielederne har ansvar for hver sine studier.

Ragnhild Bassøe Gunderssen ble ansatt som Studieleder i midten av august og har allerede erfart at høsten er en hektisk periode for studielederne. Hun har ansvar for Studiekurs IT og Datakortet samt Studieretning for helse- og sosialfag på videregående skole. Ragnhild kommer fra Universitetet i Oslo, der hun arbeidet som studieveileder for internasjonale studenter. Hun har hovedfag i forvaltningsinformatikk, som er en kombinasjon av juss, it og samfunnsvitenskap. Hovedfagsoppgaven hennes tok for seg innsyns- og informasjonsrutiner ved et sykehjem. Det gir henne nyttig fagkunnskap i mange av fagene hun har ansvaret for. Hun sier til Nettskoleavisen at hun ser på det som en fordel samtidig som jobben gir henne mulighet til å lære mye nytt innen de fagene hun ikke kjenner så godt fra før. Det gjør jobben som studieleder både utfordrende og utviklende.

Første dansk-norske masterstudent fra NKI

Bildet t.v.: Truls Fagerberg konkluderer i sin matergradsoppgave at nettstudentene anser systemer og tjenester for planlegging og oppfølging som viktigere enn tjenester for samarbeid og sosial interaksjon.

Truls Fagerberg har fullført studiet Master i Pedagogisk IT som deltidsstudent gjennom et samarbeid mellom NKI og Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU. På oppfordring fra Nettskoleavisen har han sendt oss disse betraktningene:

Jeg begynte som den første norske studenten på denne utdanningen sent høsten 2002. Nå er jeg ferdig etter avsluttende eksamen 13. juni 2005. Studiet var satt sammen av NKIs studium: Specialization Program in International Online Education, (SPICE), og to moduler levert av DPU. Hver DPU modul gikk over ett semester med styrt progresjon og samlinger. Jeg startet opp med SPICE og gikk over til modul 2 "It og Læreprosesser" fra DPU, i begynnelsen av februar 2003. Undervisningen ved DPU var kombinertundervisning med 3 samlinger i København og fjernundervisning via Internett. DPU brukte learning managment systemet (LMS) Blackboard som plattform for fjernundervisningen. Veiledning ble gitt i klassens diskusjonsforum og direkte via e-post på samme måten som hos NKI. SPICE ble fullført i løpet av 2004 og avsluttet med en 72 timers hjemmeeksamen.

Studiet ble avsluttet med en masteroppgave våren 2005, som fikk tittelen "Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester", en evaluering av NKI Fjernundervisnings studium Psykologi årsenhet. Oppgaven hadde følgende problemformulering:

Hvordan oppfatter nettstudentene NKI Fjernundervisnings pedagogiske tjenester på Internett, og er disse tjenestene godt nok tilpasset brukerens behov for planlegging og gjennomføring av egen læringsstrategi i en pedagogisk modell med fri oppstart og fri progresjon.

Hovedkonklusjonen, i kortversjon, er at de fleste er godt fornøyd med de tjenestene de har tilgang til. Det er interessant at systemer og tjenester for planlegging og oppfølging anses som viktigere enn tjenester for samarbeid og sosial interaksjon. Studentene oppgir at de ikke har hatt noen særlige problemer med å integrere studiene med sosiale forpliktelse som familie, arbeid og venner. De var tydelig mer opptatt av forhold rundt studiemateriell, lærerkrefter og de forutsetninger som er knyttet til fag og studieadministrative forhold. Det er disse forholdene studentene oppgir som viktigst for gjennomføringen av egen læringsstrategi i NKIs pedagogiske modell med fri oppstart og fri progresjon.
 
Hele oppgaven er å finne på http://home.nettskolen.com/truls/publications.html
Dette har vært et spennende, og ikke minst lærerikt, studie med mange utfordringer og muligheter. Det har vært veldig givende å treffe mange nye mennesker med ganske varierende bakgrunn og følgelig varierende synspunkter og meninger. Jeg har hatt et veldig godt utbytte av mitt studie og studieformen som gjør det mulig å kombinere jobb, skole og det sosiale liv. En bonus har vært turene til København som er en veldig trivelig by det er lett å finne seg til rette i. Jeg trives veldig godt i København og ser frem til neste besøk, dog ikke lenger som student.

Mediaomtale i hundre

Kvasir har en tjeneste der man kan søke i over 300 norske nyhetskilder etter artikler fra inneværende år. Dersom man bruker søkeordet NKI får man for tiden nesten 100 treff. Prøv selv via linken http://search.kvasir.no/query?what=news&q=NKI
 
Dagens Næringsliv hadde et stort oppslag om nettbasert utdanning der NKI fikk god omtale i artikkelen Student-boom på nettet . 01.08.2005 .

Vi registrerte at minst 23 nyhetskilder ga NKI positiv omtale på bakgrunn av en melding fra NTB. Et eksempel på dette er VG-artikkelen Flere studerer på nettet 01.08.2005

Bildet t.h.: Faksimile fra Ukeavisen Ledelse

Ukeavisen Ledelse hadde også et stort oppslag med tittelen NKI leder EU-prosjekt om e-læring . 5. august 2005, nr 26

NKI har for øvrig en egen webside der det ligger linker til mange artikler som tidligere er skrevet om NKIs nettbaserte utdanning . Her er noen flere artikler som er skrevet om NKI den siste tiden: