Årgang 2, nummer 2. April 1999

Nettskolen i medias søkelys

Nettskolen har i det siste vært fremhevet på ulike måter i Computerworld, Asker og Bærums Budstikke, Dagbladets Utdanningsbilag, bilag til Dagens Næringsliv, samt fagtidsskriftene Focus, Personal og det danske CTU-nytt. Noen av disse omtalene er gjengitt under linken mediaomtale på Nettskolens hjemmeside.

Forbruker Refleks
Nettskolen fikk positiv omtale i Forbruker-Refleks onsdag 20. januar i NRK1. NRK har lagt programmet er ut som video på Internett og det kan spilles av via Nettskolens hjemmeside som vist på bildet.

I programmet forteller Kirsti Holmquist Arntzen om sine erfaringer med å studere IT for lærere ved Nettskolen. På NRKs websider ble innslaget omtalt slik: En av studentene "Kirsti Holmquist Arntzen som bor og jobber i Stavern men som videreutdanner seg via NKI Nettskolen ved Høyskolen i Bodø. For henne har nettundervisning vært en fantastisk mulighet til utvikling."


Nettskolen på dansk TV
Nettskolen presenteres på dansk TV i to programmer om fjernundervisning. Det første programmet vises mandag den 19. april 1999 kl. 18.30-19.00 på DR2 med reprise søndag den 25. april 1999 om formiddagen på DR1. Det andre programmet vises mandag den 10. mai 1999 kl. 18.30-19.00 på DR2 med reprise søndag den 16. mai 1999 om formiddagen på DR1. Mer informasjon finnes på adressen http://www.ventures.dk

Nye studiehåndbøker i mai
De nye studiehåndbøkene, for studieåret 1999-2000, vil bli lagt ut på Nettskolens web-sider i begynnelsen av mai. Som det vil fremgå av studiehåndbøkene vil det være en del reviderte fagbeskrivelser som det er viktig at studentene gjør seg kjent med så fort som mulig.

Statens Lånekasse
NKI fikk 29. april brev fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om at Nettskolens studenter kan søke lån og stipend til å studere Idéhistorie grunnfag. Dermed er følgende studier ved Nettskolen berettiget til støtte av Statens lånekasse:
 • Bedriftsøkonomi (20 vekttall)
 • Økonomi og ledelse (10 vekttall)
 • Idéhistorie (20 vekttall)
 • IT for lærere (20 vekttall)
 • Psykologi (20 vekttall)
 • Systemering og programmering (10 vekttall)
 • Administrativ databehandling (10 vekttall)
 • Informasjonsnett (10 vekttall)
 • Generell studiekompetanse (videregående skole)
Statistikk
Antallet studenter ved Nettskolen fortsetter å øke. I begynnelsen av april 1999 var det ca 1.100 aktive studenter. I gjennomsnitt følger hver av dem i overkant av to kurs. I løpet av de tre første månedene i 1999 har vi mottatt 765 kurspåmeldinger. Tabellen under viser hvordan økningen i antall kurspåmeldinger siste 12 måneder har økt fra desember 1997.


Eksamensstatistikk
I november og desember 1998 skrev fjernstudentene 394 besvarelser i til sammen 14 eksamener ved studiekurs i IT. Gjennomsnittet av alle karakterene var 2,85. På en karakterskala fra 1,0 til 6,0 er beste oppnåelige karakter er 1,0. Karakteren 4,5 og dårligere medfører stryk. Tabellen viser antall eksamenskandidater og gjennomsnittskarakter (inklusive stryk) i hvert av fagene.

Fag Antall Snitt Stryk
Nettverksadministrasjon
2
1,75
0
Internett
9
2,16
0
Administrasjon og drift av lokalnett
10
2,50
1
Multimedianett
4
2,62
0
Prosjektstyring og utvikling av informasjonssystemer
70
2,62
4
Grunnleggende informasjonsbehandling
107
2,63
7
Strategisk planlegging og bruk av IT
6
2,66
0
Prosjektøkonomi
14
2,71
1
Systemering
39
2,71
2
Datakommunikasjon
11
2,72
0
Objektorientert programmering
22
2,86
6
Databaser
20
3,15
4
Innføring i programmering
76
3,53
24
Strukturert programmering med Pascal
4
4,00
2

Ex. phil. på Nettskolen
Studiet examen philosophicum er om kort tid tilgjengelig på Nettskolen. Tilbud er tilpasset opplegget som gjennomføres ved Universitetet i Oslo. Det er delt opp i to deler: I første del, filosofi- og vitenskapshistorie, er målet at studentene skal bli kjent med noen representative tenkeres forståelse av virkeligheten og menneskets muligheter for å erkjenne denne, med ulike oppfatninger av mennesket, og med forskjellige etiske og politiske tanker. Viktige problemstillinger fra vitenskapens historie blir også behandlet. I andre del, vitenskapsteori, behandles elementer i språkteori. Videre blir studentene kjent med noen hovedbegreper og problemstillinger når det gjelder beskrivelse, forklaringer, hypotese- og teoridannelse innenfor forskjellige grupper og vitenskaper.

Ex. fac. på Nettskolen
Studiet examen facultatum er en videreføring og fordypning av temaer som er tatt opp i examen philosophicum. Studiet, som om kort tid er tilgjengelig på Nettskolen, er tilpasset opplegget som gjennomføres ved Universitetet i Oslo.

Brukerstatistikk
Nettskolen bruker programmet Webtrends til å lage månedlige rapporter over brukerstatistikken på Nettskolens web-sider. Noen av tallene for april er presentert under.

Statistikk for mars 1999
Antall treff på hjemmesiden 5,468
Sum treff på alle skolens sider 146,632
Antall brukersesjoner 7,034
Gjennomsnittlig varighet ca 7 min

Gjennomsnittlig antall brukersesjoner per time på døgnet
 
Læringsarenaer 2000
Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet bevilget i mars kr 235.000 til NKIs prosjekt Nettbaserte læringsarenaer mot år 2000. Prosjektet går ut på å utvikle nye studier og administrative tjenester ved Nettskolen.

Online seminar
Sentralorganet for fjernundervisning på universitets- og høgskolenivå (SOFF) inviterer til åpent online-seminar 22. - 30. april 1999 om erfaringer og utfordringer ved internettbasert fjernundervisning. Seminaret vil være et samarbeid med Nordisk Netthøgskole, og følgende vil delta som innledere:
 • Høgskolelektor Bodil Ask, Høgskolen i Agder
 • Amanuensis Morten Flate Paulsen, NKI Fjernundervisningen
 • Universitetsadjunkt Solveig Björcke, Gøteborgs universitet
 • Lektor Jørgen Bang, Aarhus Universitet
 • Førsteamanuensis Harald Haugen, Høgskolen Stord/Haugesund
Nærmere informasjon vil komme på http://www.soff.uit.no/

Valgfagsnettverk
Fra oktober 1999 har valgfagsnettverket i IT for lærere ambisjoner om å kunne tilby følgende valgfag i andre halvårsenhet via nettet:

Valgfag Ansvarlig
Læremiddeltilpasning, systemløsninger NKI
Læremiddeltilpasning, brukertilpasning Høgskolen i Bodø
Læremiddeltilpasning, programutvikling Høgskolen i Buskerud
Læremiddeltilpasning, programutvikling Høgskolen i Vestfold
Jenter og IT i skole og samfunn * Høgskolen i Oslo
Fjernundervisningspedagogikk * NKI
Lokal- og Intranett * Høgskolen i Østfold
* Valgfagsnettverket vil søke KUF om å få godkjent disse fagene som valgfag i tillegg til de tre fagene som er definert i rammeplanen.


Fornøyde studenter
På Nettskolens hjemmeside er det lagt ut en link med personlige uttalelser fra noen av studentene. Vi har også mottatt følgende uttalelse fra en av utenlandsstudentene:
Hei, jeg heter Elise Røher, er 39 år, utdannet lærer og har jobbet i barneskolen i 16 år. Høsten -97 gikk jeg ut i permisjon for å flytte med min familie til Vietnam der min mann skulle jobbe. Jeg har to døtre, 6 og 14 år. Det var litt av et sprang fra en trygg men slitsom lærerjobb, travelt og aktivt hverdagsliv, til et liv som "bare" mor og kone her nede. Pga forholdene mht hygiene, matinnkjøp på åpne, lokale markeder etc. får du både kokk og hushjelp her. Vi fikk også forbud mot å kjøre bil selv, og måtte dermed ha sjåfør, noe vi syntes hørtes aldeles vanvittig ut. Da vi ble hentet på flyplassen og skulle kjøre til vårt nye hjem, tok det ikke mange minuttene å skjønne hvorfor vi ikke kunne kjøre selv - trafikken kan bare ikke beskrives, den må oppleves for å skjønne dette. Etter at det første positive sjokket med tjenere hadde gitt seg, og jeg ble "vant" til ryddig hus, nystrøket, rent tøy til enhver tid, deilig mat osv., begynte dagene å bli litt lange.
Elise Røher studerer IT for lærere i Vietnam
På min første hjemtur til Norge, bestemte jeg meg for å undersøke litt omkring fjernundervisning. Nettskolen sitt tilbud om IT for lærere syntes jeg var midt i blinken. Fint lite kunne jeg fra før, og mye nytt skjer innen data i skoleverket mens jeg er her. Vietnam har vært et lukket land helt til "muren falt", men er stadig i utvikling. Internett ble åpnet her i desember 97, og vi var blant de første utlendingene som koblet oss på. Det har vært en del startproblemer med nettet her, og til tider så har forbindelsen min med spesielle adresser i Norge vært lukket. Vi har klaget og spurt om årsak uten å få svar. Men vi ser jo klart hvilket problem et kommunistisk land har med å kunne sensurere/ kontrollere når et slikt enormt medium som internett åpnes opp. Vel, nå ser det ut som startproblemene løser seg.

Studieopplegget virker kjempeflott, og det at man får vekttall telte mye for mitt valg av studieopplegg. Det som derimot virker vanskelig for meg, er å være student i et miljø der de fleste jeg treffer på "bare" er hjemmeværende hustruer som enten har valgt denne livsstilen for mange år, eller andre som meg som har "pause" fra jobb. Dette krever selvdisiplin, og jeg syns det er vanskeligere å være "fjernstudent "når en møter på problemer uten å ha studentmiljøet. Mitt opphold her slutter sommeren -99, og målet er at jeg skal klare å fullføre hjemme i tillegg til jobb (og uten tjenere!!!!) Jeg må nok sette inn 5. gearet hvis det skal gå bra, men jeg prøver mitt beste. Landet her er så spennende, at jeg får ta meg selv kraftig i nakken for å jobbe med studiene. Oppfølgingen fra lærerne er flott, og det er opptil meg hva jeg skal få ut av dette.