Årgang 4, nummer 1. August 2001

200 kurs og 3000 studenter

Ved utgangen av juli hadde NKI Nettskolen 40% flere aktive studenter og 25% flere kurspåmeldinger enn ved samme tid i fjor. Veksten er fremdeles sterk, selv om den avtar noe sammenliknet med tidligere år. Dette skyldes først og fremst en nedgang i nyrekrutteringen på vårt Adb-kandidatstudium som til nå har vært Nettskolens desidert største studium. Andre studier, som for eksempel Datakortet og Regnskapsskolen, har til dels betydelig fremgang. Noe av veksten skyldes at antall kurs som tilbys via nettet øker. NKI tilbyr nå over 200 forskjellige kurs via Nettskolen. På samme tid i fjor var antall kurs ca 150. Antall aktive studenter forventes å passere 3000 i løpet av september måned. Det vil da ha gått ca 13 måneder siden vi passerte 2000 aktive studenter i august 2000.

Kvinneandelen øker

Majoriteten av nettstudentene har vært menn. Dette skyldes antakelig at de fleste kursene på nettet har vært IT-kurs. Et eksempel på dette er Adb-kandidatstudiet, vårt første studium på nettet, der fremdeles bare 40 % av studentene er kvinner. Men nyere tall viser klare variasjoner mellom de forskjellige studiene. For eksempel har både Datakortet (55 %) og Første halvårsenhet i IT for lærere (60 %) en overvekt av kvinnelige studenter.

Trenden går i retning av at det er fagområdene ? ikke bruken av Internett - som bestemmer kjønnsfordelingen. Det er en feilaktig myte att nettstudier først og fremst appellerer til menn. Antakelig vil det ikke gå lang tid før majoriteten av nettstudentene er kvinner - slik utviklingen har gått innen mange andre former for utdanning. Trenden vil antakelig forsterkes av at den fleksible studieformen egner seg godt i kombinasjon med omsorg for barn.

Aldersfordelingen viser at nettstudentene er voksne mennesker. Majoriteten av studentene er mellom 25 og 40 år som eksempelet i tabellen nedenfor viser.

Studium Aktive studenter Menn Kvinner 0-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60
Datakortet
87
39
48
2
11
16
14
15
19
7
3
IT for lærere
102
40
62
0
6
25
24
14
27
5
1
Adb-kandidat
221
134
87
1
21
66
53
43
37
0
0


SESAM, SESAM, lukk deg opp!

Vi hadde et stort øyeblikk den 12. mars kl.12.15, da Nettskolens nye administrative system, SESAM 3.0, ble satt i drift. SESAM står for Scalable Educational System for Administartion and Maintenance.

SESAM er Nettskolens egenutviklede Learning Management System. Systemet, som i utviklingsfasen har gått under prosjektnavnet RappApport, håndterer innlogging og kontroll, kommunikasjon, klasseinndelinger med klasselister, individualiserte innholdspresentasjoner, rapporter og en lang rekke administrative funksjoner. SESAM 3.0 jobber i nært samarbeid med vårt studentadministrative system, STAS, som igjen er knyttet opp til regnskaps-, lønns-, ordre-, lager- og faktureringssystemene.
Bildet viser prosjektgruppen bak utviklingen av SESAM. Fra venstre: Tommy Skodje, Stein Bredal, Elsa Brådland, Truls Fagerberg, John Russel, Morten Flate Paulsen og Bente Midtsveen.AETAT

NKI Fjernundervisningen har inngått en rammeavtale med AETAT Arbeidsdirektoratet om utvikling og gjennomføring av et Internettbasert utviklingsprogram for alle ansatte i AETAT. Programmet utvikles i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Rammeavtalen omfatter totalt 35 kurs og studier innenfor ledelse, organisasjon, regnskap og IT.Bilbransjeforbundet

NKI Nettskolen har inngått et samarbeide med Norges Bilbransjeforbunds om utviklingen av et kurs i Helse, Miljø og Sikkerhet for verneombud i bilbransjebedrifter.

Nye Nettstudier

Noen av Nettskolens nye studier i høst er: Servicelederskolen, Skolefritidspedagogikk, Omsorgsfag VK 1, Helseservicefag VK1 og Barne- og ungdomsarbeiderfag VK 1.

Skolefritidspedagogikk

Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud for småskolebarn før og etter skoletid, i eller i nærheten av skolens lokaler. Studiet i skolefritidspedagogikk er et tilbud til deg som er ansatt i en skolefritidsordning, eller som ønsker å søke slikt arbeid. Du får kunnskaper om en rekke viktige områder: skolefritidsordninger, pedagogikk, psykologi, lek og fantasi og en fordypning i estetiske uttrykksformer. Studiet er meget aktuelt i forhold til innholdet i den nye læreplanen for grunnskolen, L97.

Servicelederskolen

Ved å ta Servicelederskolen lærer du å bli en god leder i en servicebedrift. Gode ledere på mellomledernivå er etterspurte. Erfaringer viser at denne utdanningen vil bli lagt stor vekt på ved tilsettinger. Servicelederskolen er et skreddersydd, praktisk studium for medarbeidere i servicebedrifter. Studiet retter seg mot medarbeidere innenfor servicenæringen som ønsker å bli gode ledere. Det gir en praktisk og teoretisk grunnutdanning som tar sikte på å bearbeide holdninger, for raskt å kunne overføre nyervervede kunnskaper til egen arbeidssituasjon og ta utfordringen som leder i en servicebedrift.

Omsorgsfag VK 1

Omsorgsfaget gir kunnskap om å drive habiliterende og rehabiliterende arbeid og miljøarbeid. Faget kvalifiserer for utøvelse av praktisk bistand og pleie som er nødvendig for å ivareta det daglige behov hos personer med ulike funksjonshemminger eller nedsatt helsetilstand. Faget gir også kunnskaper om forebyggende virksomhet, for eksempel når det gjelder feilernæring og rusmisbruk. Opplæringen i faget gir grunnlag for yrkesfaglig spesialisering som omsorgsarbeider. Studiet er lagt opp etter læreplanen for faget etter Reform 94 og består av en allmennfagdel og en studieretningsfagdel. Det er spesielt beregnet for voksne som ønsker å kvalifisere seg for en lærlingplass for opplæring i bedrift.

Helseservicefag VK 1

Innenfor helsesektoren stilles det i dag store krav til utdannet personell på alle nivå. Videregående kurs 1 Helseservicefag legger grunnlaget for flere yrkesspesialiseringer innenfor områder som: handel, kontor, medisin og teknikk. Studiet er lagt opp etter læreplanen for faget etter Reform 94 og består av en allmennfagdel og en studieretningsfagdel. Det er spesielt beregnet på voksne som ønsker å kvalifisere seg for opptak til ledige plasser på videregående kurs 2 helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotektekniker.

Barne- og ungdomsarbeiderfag VK 1

Barne- og ungdomsarbeiderfaget kvalifiserer for arbeid med barn og ungdom i pedagogiske og sosiale institusjoner som barnehager, skoler og fritidsordninger/klubber. Faget er også relevant for støttefunksjoner i undervisningsarbeid i offentlig og privat organiserte tilbud for barn, ungdom og voksne. Opplæringen i faget gir grunnlag for yrkesfaglig spesialisering som barne- og ungdomsarbeider. Studiet er lagt opp etter læreplanen for faget etter Reform 94 og består av en allmennfagdel og en studieretningsfagdel. Det er spesielt beregnet for voksne som ønsker å kvalifisere seg for en lærlingplass for opplæring i bedrift.

Nye medarbeidere ved Nettskolen

Aleksander Dye og Wenche Søraune Roald er engasjert som stipendiater fra høsten og vil arbeide deltid med utviklingsoppgaver for Nettskolen ved siden av sine studier ved Den Polytekniske Høgskolen.


Internasjonal pris til NKIs forsknings- og utviklingsleder

Forskningsleder Torstein Rekkedal ved NKI Fjernundervisningen ble under ICDEs 20. verdenskonferanse i Düsseldorf 1. april i år tildelt the ICDE Price of Excellence.


Torstein Rekkedal får overrakt sin pris av Molly C. Broad, president ICDE og rektor ved University of North Carolina.
Prisen må regnes som den mest prestisjetunge utmerkelse innen fjernundervisning i verden. ICDE, som deler ut prisen, er verdensorganisasjonen for fjernundervisning, tilknyttet UNESCO som såkalt "non governmental organisation".


Bare to personer har fra før av mottatt denne utmerkelsen, nemlig tidligere rektor ved Fernuniversität i Tyskland, Otto Peters (t.høyre), og tidligere direktør ved Hermods og forskningsdirektør ved Fernuniversität, Börje Holmberg (t.venstre).
 
Torstein Rekkedal har vært ansatt i NKI fra 1971, hele tiden for å arbeide med forskning og metodeutvikling på feltet fjernundervisning. Han er en internasjonalt ettertraktet foredragsholder og fremragende ambassadør både for sitt fag og for sin institusjon. Prisen bekrefter Torsteins posisjon som ledende autoritet innen fagfeltet fjernundervisning og dokumenterer gjennom dette også NKIs kapasitet på området. Dette er uten tvil en tildeling som blir lagt merke til i pedagogiske miljøer.