Årgang 6, nummer 1. Februar 2003

Innhold

  1. Nettskolens omsetning vokste 42 % i 2002
  2. 25000 nettkurs siden 1987
  3. Urpremiere på talesyntese
  4. Torstein Rekkedal utnevnt som Professor i Fjernundervisning
  5. Fleksibel Master i Pedagogisk IT
  6. Nettstudenter i minst 33 land
  7. Eksamensgrossisten
  8. Oppgradering av nki.no og nettskolen.com
  9. Diplomoppgave om M-læring

Nettskolens omsetning vokste 42 % i 2002

NKI Fjernundervisningen omsatte nettbasert utdanning for 32,540 millioner kr i 2002. Det tilsvarer en økning på 42% fra 2001. Av omsetningen utgjorde 27,736 millioner studieavgifter, 3,158 statsstøtte og 1,646 eksamensavgifter. I tillegg mottok NKI 2,1 millioner kr i forsknings- og utviklingsmidler for deltakelse i Europeiske og norske e-læringsprosjekter.

Figur 1 viser NKI Fjernundervisningens kraftige økning i solgte kurs per år siden starten i 1987.Ved utgangen av 2002 hadde NKI Fjernundervisningen 4340 nettstudenter. På samme tid året før, hadde skolen 3410 nettstudenter - altså en økning på 27% i løpet av året. Nettstudentene utgjorde 37,7% av NKI Fjernundervisningens studentmasse.

Figur 2 viser at NKI Fjernundervisningen har hatt en jevn stigning i antall nettstudenter siden årtusenskiftet, mens det totale studentantallet har ligget ganske stabilt rundt 12.000.25000 nettkurs siden 1987

I oktober 2002 mottok vi påmelding nummer 25000 siden vi startet med nettbasert utdanning høsten 1987. Kurspåmelding nummer 10000 ble passert i juni 2000. Totalt solgte skolen 7464 nettbaserte kurs bare i løpet av 2002. Tilsvarende tall for 2001 var 5724. Det tilsvarer en økning på 30%. De to første månedene i 2003 viser en like sterk vekst.

Figur 3 viser at det årlige kurssalget nærmer seg 8000, det vil si åtte ganger mer enn det var i desember 1997.Urpremiere på talesyntese

NKI gjennomfører for tiden et prosjekt som går ut på å bygge opp erfaringer med å bruke Internett til distribusjon av lydfiler som inneholder pensumlitteratur. I første omgang har vi valgt å teste ut teknologien på Enøk-faget i Vaktmesterskolen. Der ønsker vi å distribuere lydfilene i MP3 format fordi de er kompakte og kan spilles av på vanlige PCer, håndholdte PCer, moderne minidisk spillere, DVD-spillere, og stadig flere CD-spillere. Vi tror at enkelte studenter vil sette pris på høre pensum bli lest opp, for eksempel når de kjører bil eller buss.Vårt største problem er at det er uforholdsmessig dyrt å engasjere mennesker til å lese inn en lærebok. Derfor eksperimenterer vi med talesynteseprogrammer som leser inn tekstfiler til en brøkdel av prisen. Selv om disse programmene har sine klare begrensninger, har kvaliteten på syntetisk, norsk tale blitt så bra at vi mener enkelte studentgrupper kan ha nytte av å bruke disse lydfilene som et supplement til en lærebok. Flere av programvareleverandørene har imidlertid en prispolitikk som gjør det alt for dyrt å velge deres produkter.
Programmene har varierende kvalitet og prispolitikk. Et av de beste eksemplene vi har funnet på norsk tale er kvinnestemmen Nora i demoversjonen av Voxit Macaw. Vi har fått tillatelse av Bo Jo Tveter as (www.bojo.no) til å la Nora lese inn dette nummeret av Nettskoleavisen på en MP3 fil som du kan høre på Nettskolens web-sider som syntetisk tale (mp3 - 1,6 MB) . Kanskje er dette den første, norske, syntetiske lydavisen?

Torstein Rekkedal utnevnt som Professor i Fjernundervisning

Forskningsleder Torstein Rekkedal ved NKI Fjernundervisningen ble utnevnt som professor i fjernundervisning ved NITH den 4. februar. Han startet sitt forskningsarbeide om temaet fjernundervisning som Cand. Paed. student ved universitetet i Oslo. I 1971 fullførte han sin hovedoppgave om "Achievements and Discontinuation in Correspondence Education". Helt siden 1972 har han vært leder for NKIs forskning på fjernundervisning. Gjennom dette arbeidet har han bygget opp en imponerende kompetanse og høstet stor anerkjennelse i det internasjonale fjernundervisningsmiljøet.

I uttalelsen fra den internasjonale bedømmelseskomiteen står det:

"He is a pioneer and international leader in empirical research regarding students' conditions and learning behavior as well as regarding teaching methodology applicable to distance education?.Rekkedal is a versatile and thorough scholar who has paid attention to practically all important aspects of distance education."
Bildet viser Torstein Rekkedal i midten, sammen med NITHs rektor Bjørn J. Hanssen (til venstre) og NITHs styreleder, administrerende direktør Sverre Harald Amundsen (til høyre).

Interesserte kan finne mer informasjon om Torsteins arbeid og forskning på hans hjemmeside (http://home.nettskolen.nki.no/~torstein/).

Fleksibel Master i Pedagogisk IT

NKI har inngått en avtale med Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) som gjør det mulig å oppnå en mastergrad i pedagogisk informasjonsteknologi fra DPU basert på 30 studiepoeng fra NKI og 30 fra DPU.
Studenter som fullfører hele NKIs SPICE studium (30 studiepoeng) via Internett, oppnår tittelen Master i Pedagogisk IT ved å gjennomføre "IT-baserede redskaber og undervisnings- og kommunikasjonsmidler" (15 studiepoeng) og "Masterproject" (15 studiepoeng) ved DPU. Disse modulene tilbys som fleksibel utdanning slik at det er mulig å gjennomføre studiet selv om man er i full jobb i Norge. Interesserte kan finne mer informasjon på disse adressene:

Nettstudenter i minst 33 land

Den 31. oktober 2002 laget vi en rapport som viste at Nettskolen hadde minst 131 aktive utenlandsstudenter med registrerte postadresser i 33 land i tillegg til Norge. Dette er først og fremst nordmenn som studerer våre kurs mens de bor i utlandet. Derfor er det bare noen få studenter i hvert land. Vi har imidlertid studenter i alle verdensdeler. USA topper listen med 17 studenter. Andre eksempler på land vi har studenter i er: Island, Bolivia, Japan, Australia, Tanzania, Filippinene, og Oman. Det virkelige antallet utenlandsstudenter er antakelig en del større enn 131, fordi vi vet at noen bruker en postadresse i Norge på grunn av praktiske problemer med pengeoverføring og toll av bokpakker til utlandet.

Eksamensgrossisten

Eksamensleder Marit Anmarkrud er ansvarlig for det svært omfattende arbeidet med å administrere NKI Fjernundervisningens eksamener. Hun gir følgende oppsummering fra eksamensåret 2002:

I 2002 ble det arrangert nær 300 forskjellige eksamener ved NKI Fjernundervisningen, og ca. 6000 studenter gjennomførte våre eksamener dette året. Disse eksamenene ble avlagt på 700 forskjellige geografiske steder. I tillegg tar mange av våre studenter eksamener som arrangeres av offentlige skoler og universiteter.

Nettskolen gir nye og spennende muligheter for desentraliserte studier, derfor har vi studenter over hele verden som studerer på nettet. Å avlegge eksamen når man av en eller annen grunn oppholder seg i utlandet, kan kanskje fortone seg som et problem. Men en student på NKI Fjernundervisningen har absolutt mulighet til å avlegge eksamen i utlandet. Vi samarbeider med ambassader, konsulater, skoler og universiteter over hele verden om eksamensgjennomføring på NKI studier, og våre studenter gikk opp til eksamen på 18 forskjellige geografiske steder i utlandet i 2002. Siste året hadde vi eksamensgjennomføringer i de fleste europeiske land og i mer fjerntliggende områder som Australia, Malaysia, Qatar, Sri Lanka og Venezuela.
Dessuten har vi eksamener på nettet på flere av våre studier. Vi arbeider stadig med utvikling av nye eksamensformer. Mappevurdering er for eksempel godt egne for nettstudenter. Mulighetene og utfordringene for eksamensgjennomføring og evaluering er mange - både for oss som arbeider på NKI og for våre studenter.

Oppgradering av nki.no og nettskolen.com

NKI Fjernundervisningens egenutviklede web-sider, som ble lanserte på nki.no den 16. september, ble godt mottatt. Vi valgte derfor å bruke den samme design og struktur da vi lanserte nye nettsider for nettskolen.com den 1. november 2002. Etter dette har web-sidene på disse to domenene i langt større grad fremstått som en felles tjeneste. Dette ser ut til å ha vært en suksess og trafikken har økt betraktelig på begge web-stedene.

Diplomoppgave om M-læring

Aleksander Dye, som er stipendiat ved Nettskolen, og to av hans medstudenter ved NITH, leverte i januar sin diplomoppgave "Mobile Education - A Glance at the future". Oppgaven er knyttet opp mot NKI Fjernundervisningens deltakelse i EU-prosjektet "From e-learning to m-learning". Studentene har blant annnet dybdeintervjuet 15 eksperter i Europa og Nord-Amerika om deres erfaringer med - og synspunkter på - mobil læring. Rapporten er tilgjengelig i sin helhet på våre web-sider.