Årgang 4, nummer 2. Desember 2001

Status 2001

I 2001 har vi bare hatt en beskjeden vekst i antall kurspåmeldinger. Dette skyldes først og fremst den generelle tilbakegangen i interessen for IT-kurs som oppstod i kjølevannet av "dot-com-konkursene". Siden IT-kurs frem til nå har vært det desidert største fagområdet blant våre nettkurs, har det hatt stor innvirkning på antall kursinnmeldinger. Men det er likevel både gledelig og interessant at antall kursinnmeldinger på de andre fagområdene fremdeles vokser sterkt. Alt i alt ligger vi an til å få like i overkant av 6000 kurspåmeldinger i 2001. Tilsvarende tall for 2000 var 5911. Resultatet blir dermed en moderat vekst i antall kurspåmeldinger i 2001.

Antall aktive studenter fortsetter å vokse kraftig. Dette skyldes at studenter som melder seg til et kurs får 2 år på å fullføre det. Dette gir en viss akkumulerende effekt over to år. Dermed regner vi med at antall aktive studenter, som har vokst fra ca 2500 til 3300 det siste året, vil få en mer moderat vekst neste år.

SESAM oppgraderinger

Vi har lansert to nye versjoner av NKI Nettskolens egenutviklede administrative system SESAM i høst. SESAM, som er et akronym for Scalable Educational System for Administration and Maintenance, er et såkalt Learning Management System (LMS). Oppgraderingene er ett ledd i Nettskolens kontinuerlige utviklingsarbeid.

8. oktober oppgraderte vi SESAM fra versjon 3.0 til 4.0. Det medførte flere forbedringer både for studentene, lærerne, og administrasjonen. Blant nyhetene i SESAM 4.0 var:
 • Studentene kan se hvilke innsendingsoppgaver systemet har registrert at de har bestått
 • Lærerne kan registrere og kontrollere hvilke oppgaver deres studenter har bestått
 • Det blir lettere å sette bokmerker etc. fordi vi gikk bort fra å bruke rammer (frames) på sidene
 • Administrasjonen fikk flere og bedre statistikker om aktiviteten ved Nettskolen


Bildet viser brukergrensesnittet i SESAM 4.1


I løpet av desember måned innførte vi gradvis de nye og forbedrede tjenestene som inngikk i SESAM 4.1. Blant disse var:
 • Web-sider som lar lærerne se hvor mye lønn de har opptjent
 • Forbedringer av forumsystem
 • Relansering av vårt elektroiske læreværelse Pedagogen
 • En funksjon som forbedrer utskriftsmuligheter av web-sider
 • Et bedre system for personlig presentasjon av brukerne
 • En animert flash-demonstrasjon av web-tjenestene som inngår i et typisk kurs.
Figuren viser innledningen til flash-demonstrasjonen der "Kari B. Normann" viser hvordan det er å være nettstudent


Universell tilrettelegging

I oktober måned fikk NKI Fjernundervisningen i samarbeid med Funksjonshemmedes Studieforbund tildelt kr 996 000 av SOFF til prosjektet "Universell tilrettelegging av nettbasert studium i Ledelse og Organisasjon". Prosjektet, som skal gjennomføres i 2002, har som mål å utvikle og til rette bedre læremidler, undervisningstjenester og nettbaserte omgivelser til vårt studium i Ledelse og Organisasjon. Dette innebærer både å legge tjenestene bedre til rette for studenter med spesielle behov og å gjøre tjenestene bedre tilgjengelig for NKI Nettskolens tradisjonelle studenter.

Høsten 2001 har vi tilbudt Ex.phil og Ex.fac til en sterkt redusert pris. Studiene er tilrettelagt for flere grupper av funksjonshemmede i samarbeid med Funksjonshemmedes Studieforbund. De har som del av et prosjekt støttet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet utarbeidet tilleggsmateriell for 5-vekttallsstudiene Ex.phil og Ex.fac. 20 funksjonshemmede studenter kan i løpet av 2001-02 få dekket 75 % av studieavgiften når disse studiene tas gjennom NKI.

M-læring

I forbindelse med EU-prosjektet M-learning har vi tilrettelagt kursene The Tutor in Distance Education og Introduction to International Online Education (SPICE 601) for mobil læring (m-læring). I løpet av våren 2002 vil en pilotgruppe teste ut dette ved å bruke håndholdte PCer (PDA) og mobiltelefoner.


Bildene viser et av våre m-læringskurs på en håndholdt PC (PDA) som brukes sammen med mobiltelefoner for e-post


Nye studier

Ved utgangen av året hadde vi 260 forskjellige kurs på nettet. Vi legger stor vekt på utvikling av nye kurs og studier. Noen av de nye studietilbudene vi har utviklet på videregående skoles nivå i høst er:
 • Helseservicefag
 • Transportfag
 • Materialadministrasjonsfaget
 • Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • Omsorgsarbeiderfag
 • Terminalarbeider
Vi har også utviklet følgende nye høgskolekurs på nettet i samarbeide med høgskolen i Hedmark:
 • Personalledelse og kompetanseutvikling (3 vekttall)
 • Serviceutvikling, -organisasjon og -ledelse (4 vekttall)
 • Ledelse, organisasjon og endring (2 vekttall)
 • Informasjonsledelse (4 vekttall)
 • Informasjon og samfunnskontakt 1 (4 vekttall)
 • Informasjon og samfunnskontakt 2 (5 vekttall)
 • Forvaltningsrett (2 vekttall)
 • Informasjonsrett (2 vekttall)

Eksamensrett for SPICE

Det har nå gått 100 uker uten at vi har fått svar fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet på vår søknad om eksamensrett for vårt studium Specialization Program in International Online Education (SPICE). Slik vi oppfatter det, er den eneste reelle saksbehandlingen som har foregått i løpet av disse 100 ukene blitt utført av to eksterne sakkyndige. De fikk en uke på å vurdere studiet. I en gjennomgående positive vurdering konkluderer de med at studiet ? "både er faglig jevngodt med og holder et faglig nivå på høyde med tilsvarende studietilbud ved norske, statlige høgskoler."

Vi opplever at dette har tatt uakseptabelt lang tid, og at departementet på denne måten er til hinder for vår satsning i utlandet. Dette er spesielt beklagelig når studiet er basert på teknologi og fagkunnskap som departementet bruker betydelige ressurser på å støtte i andre sammenhenger.