Årgang 1, nummer 1. Mars 1998

Kraftig økning i antall studenter

Etter 10 år med et stabilt, men relativt lavt, antall studenter vokser interessen for Nettskolen nå kraftig. I 1995 hadde vi 256 kursinnmeldinger, i 1996 var tallet 416 og i 1997 vokste dette til 953. Våre foreløpige prognoser for 1998 tilsier at vi vil havne et sted mellom 2.000 og 3.000 kursinnmeldinger i år. De fleste studentene melder seg på flere kurs i løpet av et år, og antallet aktive studenter som nå følger ett eller flere av Nettskolens 30 kurs nærmer seg 500.

Kontinuerlig opptak

Det er nå mulig å begynne på kurs og studier ved Nettskolen når som helst. Våre spørreundersøkelser viser at studentene setter stor pris på denne fleksibiliteten. Mange har opplevd det som en stor hindring å måtte vente med kursstart til neste semester eller skoleår.

Revisjon av eksisterende kurs

Vi er nå i gang med å revidere studiehåndbøkene for Studiekurs i Informasjonsteknologi og IT for lærere. Studiehåndbøkene, som vil gjelde skoleåret 98-99, vil bli tilgjengelig via Nettskolens hjemmeside mot slutten av vårsemesteret. Arbeidet medfører en gjennomgang av alle fagbeskrivelser og dermed revisjoner av noen fag for skoleåret 98-99.

Bedriftsøkonomistudiet på Nettskolen

Du kan nå bli Bedriftsøkonom gjennom Nettskolen. Du kan dele studiet i to. Gjennomfører du studiet i Økonomi og ledelse (10 vekttall), vil du få fullstendig vitnemål etter avsluttet studium. Hele dette studiet kan du overføre til Bedriftsøkonomistudiet (20 vekttall) hvis du velger å fortsette utdanningen. Gjennomfører du de 10 siste vekttallene, får du vitnemål og kompetanse som bedriftsøkonom. Den fullstendige studiehåndboken er tilgjengelig via Nettskolens hjemmeside.

Studier under utvikling

Vi arbeider intenst med å få frem nye studietilbud ved Nettskolen. De studiene vi har kommet lengst med og som vi regner med å starte uttesting av i 1998 er:

 • Andre halvårsenhet i IT for lærere i samarbeid med Høgskolen i Bodø
 • Idehistorie grunnfag i samarbeid med Universitetet i Oslo
 • Psykologi grunnfag i samarbeid med alle de fire universitetene.

Nye og bedre administrative systemer

Den siste tiden har vi gjort en kraftig opprydding i våre administrative tjenester og systemer på Internett. Vi har innført Netscapes serie med SuiteSpot 4.0 tjenere og flyttet over brukerdataene til Netscapes Directory Server. Dette arbeidet har til tider skapt driftsproblemer, men vi mener at det vil gi grunnlaget for bedre service i tiden fremover. Systemet tillater blant annet en effektiv passordstyring og muligheter for å opprette en studentkatalog.

Passord

Undervisningsmaterialet på Nettskolen har i det siste ligget fritt tilgjengelig for alle. I disse dager vil alle studenter og lærere få personlige passord som skal gi tilgang til deres aktuelle Internett-ressurser.

Studentkatalog og klasselister

Vi arbeider med å lage systemer som gjør det mulig å få tilgang til klasselister og informasjon om medstudenter som de selv har lagt inn.

Diskusjonsfora med MHonArc

Vi har nå installert, tilpasset og fornorsket MHonArc. Dette er et program som organiserer og presenterer e-postmeldinger på web-sider. Vi bruker dette sammen med våre e-post distribusjonslister til å lage diskusjonsfora der studentene kan hente frem tidligere bidrag i diskusjoner som vist i figuren. Dette kan vise seg å være spesielt nyttig for nye studenter som vil sette seg inn i temaer som har vært diskutert i kurset tidligere.

Ny design og bedre informasjon for potensielle studenter

I den senere tid har Nettskolen prioritert utvikling av undervisningsmateriale og undervisningstjenester tilknyttet de enkelte fagene. Nettskolens hjemmeside og informasjonen for potensielle studenter står nå for tur til å få en oppdatering. Vi regner med å kunne presentere en mer spennende grafisk design og bedre informasjon på hjemmesiden i tiden fremover.

Forskning og utviklingsarbeid

Digitale Læremidler

Nettskolen har fått 500.000 kr i økonomisk støtte av Arbeidsgruppen for Digitale Læremidler til å lage web-basert undervisningsmateriale og tjenester til Nettskolen. Denne støtten har vært til uvurderlig hjelp i utvikling av web-baserte læremidler og tjenester for:

 • Kurs i Javaprogrammering
 • Studiekurs i IT (30 vekttall)
 • Første halvårsenhet i IT for lærere (10 vekttall)
 • Bedriftsøkonomi (20 vekttall)
 • Psykologi grunnfag (20 vekttall)

Nordisk Netthøgskole

Nordisk Netthøgskole er et samarbeidsprosjekt mellom NKI (Nettskolen), Universitetsråden för informationsteknologi och utbildning (Det virtuella universitetet) ved Göteborgs universitet og Den Grafiske Højskole i København. Institusjonene sitter inne med betydelig erfaring på Internett-basert fjernundervisning og sammen har de høy kompetanse på læring, fjernundervisning samt trykte og elektroniske medier.

Målet med prosjektet er å utvikle et samarbeid om Internett-basert fjernundervisning over de nordiske grensene, å avdekke de barrierene som gjør dette vanskelig og å arbeide for å redusere disse barrierene. For å nå dette målet, vil institusjonene forplikte seg til å ta imot studenter fra de andre landene på åpne, Internett-baserte fjernundervisningskurs. Siden alle tre institusjonene allerede tilbyr kurs over Internett, vil dette kunne gjelde et betydelig antall kurs. Institusjonene forplikter seg samtidig til å informere om hverandres kurs i sine respektive land slik at et betydelig antall studenter kjenner mulighetene for å følge kurs utenfor sitt eget land.

Prosjektet er støttet med kr 600.000 av Sentralorganet for Fjernundervisning (SOFF) i Norge og vi arbeider med å få tilsvarende finansiell støtte i Sverige og Danmark.

Spørreundersøkelse

Det er gjort to omfattende spørreundersøkelser blant Nettskolens studenter den siste tiden. Rapportene, som er skrevet på engelsk, er tilgjengelige i sin helhet via linken fagartikler på Nettskolens hjemmeside. Resultatene fra den første undersøkelsen viser blant annet at en stor majoritet av studentene vil anbefale Internett-studier til andre. Den andre undersøkelsen viser at studenter som har fullført kurs ved Nettskolen er svært positive til skolen. Rapporten konkluderer:

The general impression is that the students in this survey is very positive towards learning through distance courses taught on the WWW. A large majority of the students agree that:

 • it is possible to achieve excellence in courses that are taught on the WWW
 • enrolment was facilitated because the course was on the WWW
 • they would enrol again in a WWW based course
 • they would encourage a colleague or friend to enrol in a WWW based course

EU-prosjekter

NKI Fjernundervisningen deltar nå i to EU-prosjekter som har tilknytning til Nettskolen.

CISEAR (Courses on the Internet: Survey, Analysis, Evaluation, Recommendation) er et prosjekt der NKI, Open University i England, Techminho i Portugal og Distance Education International i Irland skal evaluere nettbasert undervisning i Europa. Prosjektet har allerede bygget opp en internasjonal web-katalog med linker til institusjoner som driver web-basert undervisning. Se informasjon om dette på den engelskspråklige delen av Nettskolens hjemmeside.

MMWWWK (Multimedia WWW Kernel for Open learning and Distance Education) er et prosjekt som har som mål å lage web-baserte multimediatjenester for fjernundervisning. I dette prosjektet, som varer ut 1999, samarbeider NKI med Ericsson og Distance Education International i Irland og med Universita degli Studi di Roma III.

ISDN-kurs i samarbeide med Telenor

Nettskolen har, i samarbeid med Telenor Kompetanse, utviklet et web-basert kurs om ISDN for ansatte i Telenor. Dette kurset ser ut til å bli svært godt mottatt. Kursets startside er vist i figuren.
ITU-forprosjekter

ITU er det nasjonale forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning. Nettverket gir økonomisk støtte til prosjekter som bidrar til å omdanne utdanningssystemet slik at elever, studenter og lærere blir personlige brukere av IKT og dermed også medutviklere av IKT i et pedagogisk perspektiv. I mars mottok ITU 51 forprosjektsøknader og NKI var en av de 13 som fikk tildelt forprosjektmidler for prosjektene Valgfagsnettverk i IT for lærere og Skoleutvikling med IKT.

Tutor in distance education

Nettskolen har utviklet en engelsk versjon av kurset "Lærer i fjernundervisning" som vi nå vil forsøke å markedsføre internasjonalt. Kurset er utviklet i samarbeid med The Association for European Correspondence Schools (AECS). Et skjermbilde fra 1. Studieenhet er vist i figuren.Omlegging av E-kro og Adm

Vi har det siste året gjort forsøk med å bruke News-systemet til vår elektroniske studentkro E-kro og til å poste meldinger fra administrasjonen. Dette har vist seg ikke å fungere så godt som vi ønsker og vi vil derfor gå over til å bruke et web-baserte systemer basert på MHonArc til disse tjenestene.

Personalia

John Russell er nylig ansatt som Systemansvarlig for Nettskolen. Han er utdannet dataingeniør fra NKI Ingeniørhøgskolen i 1995. I de siste årene har han ledet multimedia- og videoavdelingen ved NKI Fjernundervisningen og vært teknisk ansvarlig for fjernundervisningens web-sider.


Christian Myhre er Nettskolens redaktør. Han er utdannet cand. philol. fra Universitetet i Oslo med fagene engelsk, nordisk og jus. Han har også en Master-grad i oversettelse fra University of Surrey i England. Interessen for IT ble vekket tilbake i 1984 da han kjøpte seg sin første datamaskin - en MacIntosh. Tidligere har han arbeidet for Europakommisjonen i Oslo som tekstrevirsor og som produksjonskonsulent for Universitetsforlaget.


Prosjektleder for Nettskolen, Morten Flate Paulsen er invitert til å være hovedforedragsholder ved en stor internasjonal konferanse i Brasilia i oktober. Konferansen arrangeres av the Iberian American Network of Educational Computing. Han er også engasjert av the University System of Georgia til å lede en online konferanse om nettbasert undervisning.


Nettskolen har nylig fått klarsignal til å ansette to stipendiater og håper å få besatt disse stillingene så fort det er praktisk mulig.