Årgang 6, nummer 2. Desember 2003

Nettskoleavisen

Årgang 6, Nummer 2.
Desember 2003.
www.nettskolen.com

Innhold

Fortsatt sterk og langvarig vekst i NKIs nettbaserte utdanning

NKI Fjernundervisning har hatt en kraftig og lang vekst i nettbasert utdanning. Tabellen nedenfor illustrerer utviklingen med noen nøkkeltall for de tre siste årene.
2003
2002
2001
Omsetning totalt (i millioner kr)
102,6
96,6
85,1
Omsetning på e-læring (i millioner kr)
43,1
32,5
22,1
Prosentandel e-læring
42%
36%
26%
Aktive studenter ved utgangen av året
5296
4340
3410

NKI Fjernundervisning omsatte nettbasert utdanning for 43,1 millioner kr i 2003. Det tilsvarer en økning på 33% fra 2002. Av omsetningen utgjorde 37,6 millioner studieavgifter og 4,3 millioner eksamensavgifter og statsstøtte. I tillegg mottok NKI 1,2 millioner kr i forsknings- og utviklingsmidler for deltakelse i europeiske og norske e-læringsprosjekter.
Ved utgangen av 2003 hadde NKI Fjernundervisning 5296 nettstudenter. På samme tid året før, hadde skolen 4340 nettstudenter - altså en økning på 22% i løpet av året.

Figuren nedenfor viser NKI Fjernundervisnings kraftige økning i solgte kurs per år siden starten i 1987.


Den neste figuren viser at NKI Fjernundervisning har hatt en jevn stigning i antall nettstudenter siden årtusenskiftet, mens det totale studentantallet har ligget relativt stabilt mellom 12.000 og 14.000. Nettstudentene utgjorde ved utgangen av 2003 39% av NKI Fjernundervisnings studentmasse.

Rosing prisen

Under overskriften "It-bransjens Oscar til NKI" skrev Asker og Bærums Budstikke 26. november:
"Banebrytende, utmerket og anerkjennelse var stikkordene da Bekkestua-bedriften NKI fjernundervisning ble utropt til vinner av Rosings kompetansepris for 2003. Etter 18 års omstilling til nettskole har NKI fjernundervisning fått bransjens klapp på skulderen i form av den prestisjefylte kompetanseprisen som er omtalt som it-bransjens Oscar. NKI fikk prisen fordi den har på en utmerket måte tatt i bruk IKT for å omstille seg til en ny virkelighet".
NKI Fjernundervisning kom også til finalen om Rosings Kompetansepris i fjor. ROSING prisen er norsk IT-bransjes egen "Oscar". Mer enn 220 påmeldinger kom inn til de 15 prisene i 2003. Rosingprisene henger meget høyt, og det å komme blant de tre finalistene i de enkelte klasser er en bragd i seg selv. I begrunnelsen for nominasjonen står det: " NKI Fjernundervisning fortjener Rosings kompetansepris for et langvarig og omfattende arbeide med å heve kompetansen på nettbasert utdanning, både i egen organisasjon og i samfunnet generelt. Internt har NKI gjennomført en omfattende omstillingsprosess fra brevskole til nettskole i løpet av de siste 18 årene. På denne tiden har NKI levert mer en 30.000 kurs på nettet. Eksternt har de ansatte bidratt til nasjonal og internasjonal kompetansespredning gjennom forskning og utviklingsprosjekter, foredrag, bøker, artikler, rapporter, kurs og studier."
Les mer i Budstikka og på Rosingprisens hjemmeside

Standarder for e-læring

NKI har arbeidet mye med e-læringsstandarder det siste året. I oktober deltok systemutviklere fra NKI og andre leverandører av LMS systemer i et arrangement ved Høgskolen i Oslo for å teste sine systemer opp mot eksisterende e-læringsstandarder. eStandard-prosjektets Tore Hoel og Erlend Øverby konkluderer med at erfaringene fra arrangementet viser at det ikke er noen vesentlige problemer å utveksle læringsressurser mellom LMS-leverandørene i Norge, noe som bør være betryggende for både utdanningssamfunnet og opplæringssektoren. Se www.estandard.no for mer informasjon.

Oppgraderinger av SESAM

Den 26. mars lanserte vi versjon 5.0 av SESAM (Storskala Elektronisk StudentAdministrasjonssysteM). Det er NKI Fjernundervisnings egenutviklede system for administrasjon og drift av e-læring. Den engelske betegnelsen for slike systemer er Learning Management System (LMS). I praksis er det SESAM som administrerer alle web-sider og web-tjenester som studenter og lærere får tilgang til etter at de har logget seg på via Nettskolens hjemmeside. SESAM er et resultat av mange års erfaring og utvikling. Vi mener at systemet på NKIs strategiske områder er vesentlig bedre enn de kommersielt tilgjengelige LMS systemene.
SESAM 5.0 ga brukerne et nytt grafisk grensesnitt og en oppdatert navigasjonsstruktur. Vi innført også en hurtigvalgsmeny som bidrar til raskere navigering på sidene. Den viktigste forbedringen i SESAM 5.0 er imidlertid at vi oppgraderte databaseløsningene, utviklingsplattformen og strukturen i SESAM. Det bidrar til mer effektivt vedlikehold, raskere oppdateringer, og enklere utvikling av nye tjenester. Dette medførte at vi kunne komme med flere oppgraderinger av SESAM (versjon 5.0, 5.1 og 5.2) i løpet av året. I disse versjonene lanserte vi nye funksjoner som blant annet innebærer bedre navigasjonsmuligheter, flerspråklighet, presentasjon av karakterer, universell tilrettelegging, enklere publisering av kursinnhold, spørreundersøkelser og kvalitetskontroll.

Den trykte studiekatalogen baseres på nettversjonen

To ganger i året utgir NKI Fjernundervisning en studiekatalog med informasjon om skolens flere hundre kurs og studier. De siste årene har vi stadig utviklet bedre web-sider (www.nki.no) som presenterer informasjonen fra studiekatalogen på nettet. Samtidig har nettsidene blitt en stadig viktigere del av vår markedskommunikasjon. Utviklingen har medført at vi tidligere laget nettsidene basert på den trykte katalogen, mens vi i høst for første gang lager den trykte studiekatalogen på bakgrunn av informasjonen som ligger på nettet.

Adjunct Professors

Torstein Rekkedal og Morten Flate Paulsen er utnevnt til "Adjunct Professors" (som best kan oversettes med Professor II) for en ny treårsperiode ved Athabasca University - Canada's Open University. Se http://www.athabascau.ca/

NKI Partner i nytt EU-prosjekt

NKI Fjernundervisning har sammen med prosjektdeltakere fra flere land gjennomført prosjektet "From e-learning to m-learning". I dette prosjektet utviklet NKI løsninger der mobiltelefon og PDA ble benyttet for distribusjon og kommunikasjon i fjernundervisning. Prosjektet fikk betydelig oppmerksomhet internasjonalt.
Sammen med prosjektpartnere i Irland, Tyskland, og Ungarn har vi fått godkjent et prosjekt som tar sikte på videreutvikling av løsninger for mobil læring. Prosjektet heter: "Mobile Learning - the Next Generation of Learning" og vil gjennomføres fra høsten 2003 til 2005. I prosjektet vil NKI Fjernundervisning utvikle sine systemer for mobil læring videre, blant annet med bruk av multi media og bruk av mobilt utstyr i lokale trådløse nettverk.

Nye norske utviklingsprosjekter

NKI Fjernundervisning har i høst fått til sammen 1 million kroner til to nye utviklingsprosjekter:

Kompetanseutviklingsprogrammet

NKI Fjernundervisning var en av søkerne som fikk midler fra Kompetanseutviklingsprogrammet for 2003. Vi fikk 500.000 i tilskudd til prosjektet, Etablering av "Opplæringsprogrammet for medarbeidere innen kantine-, kafe- og storhusholdningsektoren" som bransjenorm. Prosjektets mål er å implementere denne utdanningen i bransjen slik at den vil kunne eksistere på permanent basis og anerkjennes som en bransjenorm. Prosjektet tar sikte på å etablere flere læresteder og utdanne instruktører som er i stand til å kunne drive arbeidet videre. Målet er at utdanningen skal kunne ivaretas av den enkelte bedrift i samarbeid med NKI Fjernundervisning, der bedriften selv skal kunne forvalte de læringsressursene som kreves for å kunne fortsette arbeidet med utdanning av kantine- og storhusholdningspersonell. For mindre bedrifter der det er lite eller ingen ressurser tilgjengelig til å ivareta dette arbeidet. Derfor ønsker vi å utdanne egne instruktører og bygge opp den kompetanse som kreves for å kunne ivareta dette arbeidet på landsbasis gjennom samarbeid med studieforbundene, først og fremst AOF og FU. Vi håper at prosjektet vil bidra til at tilbudet blir etablert som en bransjenorm.

Pedagogisk utviklingsarbeid

Vi har fått tildelt til sammen 500.000 kr til to prosjekter som begge tar sikte på å utvikle multimedieelementer som del av fjernundervisningstilbudene i Salg og Service og i Transportfag. I prosjektene tar vi til dels utgangspunkt i erfaringene vi gjorde med utvikling av multimediekurset i HMS for Bilbransjeforbundet.

Internasjonal konferanse på nettet

NKI Fjernundervisning og NFF var medarrangører av en internasjonal konferanse om nettbasert utdanning som gikk på Internett i perioden 27. oktober til 21. november 2003. Morten Flate Paulsen var faglig ansvarlig for opplegget og alle deltakerne fikk en pdf-versjon av hans nye engelske bok (www.studymentor.com) som bakgrunnsmateriale for diskusjonen.
Tittelen på konferansen var: "Online Education and Learning Management Systems. Global E-learning in a Scandinavian Perspective. Baltic-Nordic Pedagogy in ODL." Konferansen, som ble organiseret av det EU-finansierte BOLDIC prosjektet, tok opp temaer av interesse for nettbasert utdanning i de nordiske og baltiske landene. Prosjektpartnerne fra Estland, Latvia, Litauen, Danmark, Finland, Sverige og Norge (NFF og NKI) var ansvarlige for konferansen. Mer informasjon er tilgjengelig på http://www.boldic.net/

E-bok om e-læring

NKI Forlaget utga på slutten av året en bok som selges både i elektronisk og trykt versjon på et internasjonalt marked. Boken, som er skrevet på engelsk av Morten Flate Paulsen, har tittelen "Online Education and Learning Management Systems. Global E-learning in a Scandinavian Perspective".
Det er utviklet en egen pdf-versjon av boken som selges og distribueres via Internett. Tekst, layout og design er lik i trykt og elektronisk versjon. Men den elektroniske pdf-versjonen er noe billigere og har flere egenskaper som gjør den attraktiv og spennende. Den har farger i grafisk design, bilder og figurer. Fargene synes på skjermen og de som ønsker det kan skrive ut en fargeversjon på sin egen skriver. Den har også en mengde aktive linker til ressurser for utdypende informasjon om stoffet på Internett. I tillegg har den mange interne linker og bokmerker som gjør det lettere å navigere i dokumentet. Pdf-formatet gjør det også lettere å søke i teksten og å knytte egne notater til teksten i boka.
Boka har egne ressurssider som presenterer den gjennom tekst, syntetisk tale, lyd og video på adressen www.studymentor.com. Via denne siden kan man også lese kapittel NKI Fjernundervisning: Two Decades of Online Sustainability.

Presseklipp og artikler

NKI blir stadig omtalt i artikler som er tilgjengelig på nettet. Her er noen:
Stor vekst for nettskole: Av Eva Tønnessen, Publisert i Computerworld 24.04 2003
http://www.computerworld.no/index.cfm?fuseaction=artikkel&id=291F6C7C-FF63-4A4B-4D2EF849671A7069
 
Avis lagd med talesyntese: Av Eva Tønnessen, Publisert i Computerworld 23.04 2003
http://www.computerworld.no/index.cfm?fuseaction=artikkel&id=29202E55-EC2E-9BB1-24CEDA0BF9E81726
 
A Global Primary School: En artikkel i Skoleavisa Globalnytt. Av Morten Flate Paulsen
http://www.norsknettskole.no/gs/0203/view.cgi?&link_id=0.24717.50651
 
Erfaringer fra EU-prosjekter: En kommentar i bladet Forskning av Morten Flate Paulsen
http://www.forskningsradet.no/bibliotek/forskning/200302/200302024.html