Årgang 10, nummer 4. Desember 2007

Innhold

Vellykket markering av NKIs 20 år som nettskole
Lønnsom kalkulator for e-læring
Nye studier: Reiseliv, Informasjon og samfunnskontakt
Mange fornøyde nettstudenter
Oppgradering av Nettskolen
Bærekraftig e-læring i stor skala
Internasjonal anerkjennelse
Internasjonal mediaomtale

Vellykket markering av NKIs 20 år som nettskole

Den 20. november markerte NKI sitt 20-årsjubileum som nettskole med et faglig og sosialt arrangement under NFFs årskonferanse. Blant gratulantene var Professor Desmond Keegan fra Irland og Leder for Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Ine Marie Eriksen Søreide.

I innlegget sitt, som er tilgjengelig som lydfil på nettet, sa Ine Marie Eriksen Søreide blant annet følgende:

Når man er 20 år, så må man la voksenlivet ta litt overhånd. Da er man ferdig med de turbulente tenårene? Dagens jubilant har verken oppført seg som en vrien tenåring eller som en selvhøytidlig 20-åring, men tvert i mot, slik jeg har sett det, vært en veldig seriøs aktør og en seriøs utdanningsinstitusjon i alle de årene? For dere er jo i dag en av Europas aller største, og jeg vil også si en pioner i europeisk sammenheng, og det har ikke manglet verken på utmerkelser eller ros. Dere blir jo også ansett av mange for å være en foregangsbedrift, og det er også helt riktig. Men hva er det som gjør at dere har suksess? Jo det er nettopp det at dere bidrar til å gi mange mennesker en ny sjanse i livet. Og det er nettopp det utdanning er, det er en sjanse til å ta livet sitt i en ny retning enn der man er i dag. Og enten man gjør det ved en nettskole eller en helt ordinær, stasjonær høgskole eller universitet, det er ikke det viktige. I dag er det viktig hva du lærer, ikke hvor du lærer det. Og det har skjedd en ganske stor utvikling de siste årene. Og det som er så bra med dere, er at dere bygger ned alle barrierer som handler om alder, som handler om jobb, ståsted i livet, barn, ikke barn, hva man ellers måtte ha ved siden av, de barrierene forsvinner.

? Det som veldig klart virker enkelt når man ser tilbake, det er aldri enkelt når man står der. Den jobben dere har gjort, var ikke enkel da dere begynte. Dere har jammen hatt litt av en jobb med å klare å videreutvikle dere også, men dere har klart det. Det har ført til at veldig mange mennesker kan takke dere for at de i dag sitter med en utdanning og en kompetanse som de kanskje ellers ikke ville hatt, rett og slett fordi de tradisjonelle læringsarenaene ikke passer. De passer ikke inn i livssituasjonen, og de passer ikke inn i de ønskene og behovene man har. Hvis man er 39 år og kvinne fra Førde, så har man kanskje helt andre ønsker enn å flytte fra Førde for å gå på et universitet eller en høgskole. Det er nettopp fleksibilitet som samfunnet kommer til å etterspørre mer og mer av fremmover.? Så dere går lyse tider i møte. Når jeg står her på 30-årsdagen deres, med en kake med tretti lys, så lover jeg dere at dere har langt mer enn 9000 studenter? Og med det vil jeg gjerne gratulere dere med dagen og si at jeg gleder meg veldig til fortsettelsen fordi dere har fått til fantastisk mye på tjue år.

Gratulerer med dagen!

Professor Desmond Keegan kom fra Irland for å holde et foredrag om NKIs utvikling som nettskole i et europeisk fjernundervisningsperspektiv. Keegan kjenner NKI godt gjennom mange års samarbeide i ca 10 EU-prosjekter. Han uttaler til Nettskoleavisen at han er imponert over at NKI gjennom 20 år stadig har vært en pioner innen nettbasert utdanning i Europa. Han poengterer at NKI har vært blant de aller nettskolene i Europa på en rekke viktige områder og trekker spesielt frem at NKI var svært tidlig ute med nettbasert utdanning, web-baserte kurs, mobil læring, universell tilrettelegging og talesyntese i alle kurs. Han hevder også at NKIs tjenester for individuell planlegging og oppfølging og NKIs unike læringspartner tjeneste er innovative nyvinninger i europeisk nettbasert utdanning.

I foredraget sitt sammenliknet Keegan utviklingen ved NKI med tre store offentlige fjernundervisningsinstitusjoner i Europa. Han hevdet at Open University i England har vært varsomme og ikke gått raskt over til e-læring. FernUnversität i Tyskland besluttet å bli 100 prosent nettbaser, men studentene forkastet initiativet. CNED i Frankrike ser i liten grad ut til å la seg påvirke av utviklingen mot e-læring. Sammenliknet med disse institusjonene mente Keegan at NKI har hatt en fornuftig strategi ved hele tiden å la studentene selv velge om de vil ha nettkurs eller brevkurs. Les uttalelsen på engelsk.

Lønnsom kalkulator for e-læring

Niels Chr. Moe, som er fagsjef i økonomi og ledelse, presenterte NKIs nye lønnsomhetskalkulator for e-læring på en konferanse i Lisboa 13. november. Konferansen markerte avslutningen på EU-prosjektet ELQ-SME, der NKI var med på å studere hvordan e-læring i små og mellomstore bedrifter kan gjennomføres på en lønnsom måte. NKIs nye lønnsomhetskalkulator er et nyttig verktøy for å beregne forventet avkastning per investerte krone i opplæring. Kalkulatoren, som fikk mye positiv oppmerksomhet på konferanse, er fritt tilgjengelig på NKIs nettsider slik den er vist på bildene.

Nye studier: Reiseliv, Informasjon og samfunnskontakt

NKI har lansert to nye nettstudier i høst. Reiselivsstudiet gir mulighet for en spennende karriere innen Norges største næring. Studiet er nyutviklet og tilpasset de krav som stilles innen dagens reiselivsnæring. Bruk av ITverktøy inngår som en naturlig del av undervisningen.

Informasjon og samfunnskontakt gir en praktisk-teoretisk innføring i informasjonsfaget for alle som ønsker å bli informasjonsmedarbeidere. Studiet tar sikte på at deltakerne skal opparbeide gode teoretiske og praktiske kunnskaper om moderne informasjonsarbeid og informasjonsjournalistikk, med særlig vekt på Internett som mediekanal.

Mange fornøyde nettstudenter

Etter at 758 svar hadde kommet inn på høsten store spørreundersøkelse blant nettstudentene, er det tydelig at studentene ser ut til å være godt fornøyd med NKIs tilbud. Undersøkelsen inneholder også mange nyttig tilbakemeldinger som NKI vil bruke til å videreutvikle sine tjenester. Den foreløpige svarfordelingen på alle avkrysningsspørsmålene er vist i grafen nedenfor.Nedenfor er det listet opp noen utdypende svar på spørsmålet: Hvordan liker du å være nettstudent ved NKI?
  • Det har vært noen spennende måneder som nettstudent. Jeg har klart å holde tidsfrister og har sett at jeg har lagt opp en god plan for meg selv.
  • Fordi jeg har en del helseproblemer er det veldig godt for meg å kunne være fleksibel på den tiden jeg trenger for å gjennomføre studiet. Det ville blitt vanskelig for meg i et vanlig undervisningsopplegg.
  • Var skeptisk til å studere på nett, men dette ble noe jeg virkelig gleder meg over. Veldig nyttig med "medstudenter".
  • Trives godt med fleksibiliteten, slik at jeg kan organisere skolearbeidet mitt etter rotasjonen jeg jobber. Kjappe tilbakemeldinger fra lærerne er også et pluss.
  • Greit og fleksibelt med tanke på at man kan gjøre skolearbeidet akkurat når det passer en selv, og hvor som helst, i stedet for å være bundet til en fast tid på fast sted, på dagtid.
  • Jeg synes det er kjempe flott å være student ved NKI fordi jeg er alenemor. Kan legge opp dagen min helt som jeg vil samtidig som jeg får følge opp sønnen min med skolearbeid.
Fordi læringspartnersystemet er relativt nytt, er det knyttet spesiell interesse til hva studentene svarer på spørsmålet: Hvor fornøyd er du med Læringspartnertjenestene som gjør det mulig å finne aktuell informasjon om andre studenter ved nettskolen for hjelp og samarbeid?
 
De foreløpige svarene viser at studentene er positive til tjenesten. Det kan illustreres med disse to svarene:
  • Det er bare helt perfekt. Det har hjulpet meg såå mye. Har fått meg mange samarbeidspartnere som ikke har kommet så langt som meg. Det gjør det så greit når det gjelder repetisjon.
  • Læringspartnersystemet har hjulpet meg med å få kontakt med flere interessante mennesker.
Selv om de i utgangspunktet er positive til tjenesten, er det likevel flere som mener det er vanskelige å finne frem til egnede læringspartnere. Dette er en svakhet som antakelig gradvis vil reduseres etter hvert som flere studenter tillater at andre ser deres personlige presentasjoner. Ved utgangen av november var det fremdeles bare ca 41 prosent av studentene som hadde gitt denne tillatelsen ved å krysse av for om deres personlige presentasjon skal være Åpen, Faglig begrenset eller Lukket.

Ved utgangen av november var det imidlertid ca 750 studenter som hadde en eller flere læringspartnere. Spørreundersøkelsen som tidligere har vært omtalt i Nettskoleavisen viser for øvrig at de som har flere enn en læringspartner har mer utbytte av samarbeidet enn de som bare har en læringspartner.

Oppgradering av Nettskolen

NKI er i gang med en større, trinnvis oppgradering av sin egenutviklede læringsportal SESAM. En delvis lansering for utvalgte kunder og tjenester ble startet i oktober. Hovedlanseringen vil finne sted i en stille periode like før jul, etter eksamensgjennomføringene i november og desember. I januar og februar 2008 vil det komme flere oppdateringer og forbedringer. En egen nettside er opprettet for demonstrasjoner og løpende informasjon om det nye systemet.

Bærekraftig e-læring i stor skala

EU-prosjektet Megatrends har nylig publisert 34 viktige anbefalinger for bærekraftig e-læring i stor skala. Anbefalingene er utarbeidet på bakgrunn av grundige analyser av 26 av de største og mest bærekraftige nettskolene i Europa, samt ti mislykkede initiativer som til sammen kostet skattebetalerne over en milliard kroner. Den eksterne evalueringen av det NKI-ledede prosjektet konkluderer med at det er gjennomført på en eksemplarisk måte. Prosjektet har publisert følgende fire bøker:

The Provision of e-learning in the European Union gir en oversikt over bruken av e-læring som fjernundervisning i Norge og de 25 EU-landene. Denne oversikten har gitt et grunnlag for det videre arbeidet med å identifisere aktuelle megatilbydere av e-læring i Europa.

Megaproviders of e-learning in Europe, inneholder en grundig gjennomgang av 26 e-læringsinstitusjoner fra elleve land i Europa. Alle oppfyller kriteriene som prosjektet har satt for betegnelsen ?mega-tilbyder?. En av konklusjonene i prosjektet er flatterende for norsk fjernundervisningsmiljø: Norge har det bredeste nettbaserte studietilbudet i hele Europa i forhold til innbyggertallet. De fire norske som er kommet med i ?mega-klubben? er NKI Fjernundervisning (nr 12 på lista), BI Nettstudier (nr 16), Høgskolen i Sør-Trøndelag (nr 23) og NKS (nr 24).
E-learning initiatives that did not reach targeted goals, presenterer studier av ti prestisjetunge, europeiske e-læringsinitiativ som ikke har nådd sine mål. De ti prosjektene kostet ca 1,2 milliarder kroner og hadde en gjennomsnittlig levetid på fire år. Næringslivets Kompetansenett (NKN), IT Fornebu Knowation og Bedriftsuniversitetet er de norske initiativene som er presentert. I denne rapporten fokuseres det på hva som gjorde at initiativene ikke førte fram. Dessverre er det lite forskning på feilslåtte prosjekter og initiativer i utdanningen. Det er lite tilgjengelig informasjon og det er vanskelig å finne dokumentasjon. Nøkkeaktører forsvinner eller nekter å bli intervjuet. Tilgang til viktige kilder nektes. Når statlige midler er involvert, er hemmeligholdet enda sterkere.
Analyses of European megaproviders of e-learning, presenterer viktige suksessfaktorer identifisert gjennom dybdeanalyse av de 26 megainstitusajonene og de ti initiativene som ikke lykkes i å nå sine mål. En av de mest interessante aspektene ved analysen av de norske initiativene er at tre av de fire megainstitusjonene er private fjernundervisningsinstitusjoner. Samtidig har politikere og offentlige institusjoner vært sterkt inne i de mislykkede norske initiativene. Man kan derfor stille spørsmål om det hadde vært klokt av myndighetene å støtte sterkere opp om de private initiativene som har klart å utvikle gode og bærekraftige tilbud med svært begrenset økonomisk støtte fra det offentlige.

Denne boken inneholder også 34 konkrete anbefalinger til dem som vil utvikle bærekraftig e-læring i stor skala. Anbefalingene er basert på erfaringene fra både de vellykkede megainstitusjonene og de mislykkede initiativene. Målsettingen er at disse anbefalingene kan bidra til å gjøre flere nettbasert utdanningstilbud gode, kostnadseffektive og bærekraftige i fremtiden.

Bøkene er gratis og kan lastes ned fra prosjektets nettsider.

Internasjonal anerkjennelse

I forbindelse med 20-årsjubileet mottok NKI hyggelige hilsner fra to svært anerkjente internasjonale veteraner i det internasjonale fjernundervisningsmiljøet. Den norske oversettelsen, av de engelske orginalene, er gjengitt i det følgende.
NKI var verdensledende da de startet å tilby nettbasert utdanning i 1987. Jeg var så heldig å få være med på lanseringen av dette historiske initiativet, og har med stor interesse fulgt NKIs vedvarende suksess på området.

Visjon, ledelse og profesjonaliteten til NKIs ansatte er den vesentligste årsaken til suksessen. Dere bør nyte denne feiringen. Mens Internett fortsetter å utvikle seg og tjenester som Web 2.0 gir nye muligheter, er det ikke tid til å hvile på sine laurbær. Men NKI har vist seg i stand til å møte slike utfordringer.
Må de neste 20 årene bli like suksessfulle.


Dr. Tony Bates


Professor Terry Anderson
Athabasca University , Canada
Kjære venner og kolleger.

Gratulerer til NKI med 20 års innsats og tjeneste for tusener av norske studenter og for samfunnet av internasjonale forskere og praktikere innen nettbasert utdanning!

NKI er en av de få utdanningsinstitusjonene som konsekvent, uten direkte finansiering eller støtte til forskning, har bidratt med både teoretisk og empirisk forskning for å bedre sin egen og den internasjonale bransjens praksis.

Som redaktør av fagtidsskriftet International Review of Research on Open and Distance Learning er det alltid en glede å publisere en artikkel av NKIs fagfolk. Etterhvert som nettbasert utdanning blir vanlig, blir utfordringen og muligheten for pionerene å fortsette å lede an i utviklingen. Jeg er overbevist om at NKI vil forbli ledende innen livslang læring på nettet i enda 20 år ? minst!!

Med de beste ønsker om en gledelig feiring av deres suksess!

Internasjonal mediaomtale

Utenriksdepartementet har med utgangspunkt i Megatrends-prosjektet publisert en interessant artikkel om nettbasert utdanning. I ingressen skriver departementet: "Nye og moderne læringsmetoder på nett lokker stadig flere nordmenn til å studere mens de jobber, reiser eller er sammen med familien". Videre står det at Norge har det bredeste nettbaserte studietilbudet i hele Europa i forhold til innbyggertallet og at antall studenter øker stadig. Artikkelen fokuserer på to NKI-studenter som blant annet uttaler dette:

- "Gjennom nettstudiene traff jeg fem andre studenter, hvor to befant seg i USA, to i Norge og jeg i Singapore. Vi dannet en kollokviegruppe, hvor vi kommuniserte via Skype. Det var 13 timer tidsforskjell mellom Singapore og Housten", sier tidligere psykologistudent, Grete Lind Kummeneje fra Singapore.

- "Nettstudiene gjør det mulig å kommunisere med læringspartnerne fortløpende. Det er lett å engasjere seg i studiene, og vi brukte nettet mer aktivt", sier Sidsel Thompson, som avsluttet nettstudiet i prosjektledelse ved NKI sommeren 2007 og til daglig jobber som driftsleder ved IT-Fornebu.

Artikkelen er tilgjengelig via nettstedene til de norske ambassadene på en lang rekke språk, blant annet under følgende overskrifter:
Megatrend prosjektet har allerede fått stor internasjonal omtale. Her er noen eksempler:

I artikkelen Intressanta rapporter om e-learning i Europa skriver LearningNet følgende ingress: EU-projektet ?The European Megatrends? har publicerat ett antal rapporter som omfattar allt från 26 fallstudier av de stora satsningar som gjorts inom e-learningområdet till tio artiklar om misslyckade e-learning initiativ i den större storleken eller vad sägs om satsningen i England som kostade 50 miljoner pund och resulterade i 900 studenter! Rapporterna är mycket läsvärda och det finns mycket användbart.

I artikkelen Mislykkede elæringsinitiativ skriver Norgesuniversitetet følgende ingress: Megatrends-prosjektet har gitt ut tre nye bøker. En av dem beskriver 10 prestisjetunge europeiske og amerikanske satsinger på e-læring, som ikke nådde sine mål.

Virtual University Gazette skrev 27. november følgende notis: The European Megatrends project, a government backed effort, has published an invaluable trilogy of free ebooks that employ case studies and demographic data to reveal the state of elearning success and failure across the European Union: 1) "The Provision of E-learning in the European Union" presents data from Norway and 25 members of the European Union as an introductory overview of e-learning in Europe; 2) E-learning Initiatives that Did Not Reach Targeted Goals" outlines 10 case studies and provides analysis of 9 prestigious European e-learning initiatives that failed to reach targeted goals; 3) "Megaproviders of E-learning in Europe" provides analysis of the courses, delivery methods, and student profiles of 26 of European megaproviders of e-learning.

Megatrendsprosjektet er også utgangspunktet for den tyske artikkelen Virtuelle Hochschulen in Deutschland: Wer ist erfolgreich?
 
For dem som leser nederlandsk, kan følgende artikkel være av interesse: Bad practices?: e-learning allianties ontleed.