Årgang 1, nummer 2. September 1998

Fortsatt sterk økning i antall studenter på Nettskolen

Ved utgangen av august hadde Nettskolen i overkant av 600 aktive studenter og nærmere 50 forskjellige kurstilbud. Skolen hadde totalt 775 kursinnmeldinger første halvår 1998. Dette er en formidabel økning fra 261 kursinnmeldinger i tilsvarende periode forrige år. Våre prognoser for 1998 tilsier at vi vil havne et sted i overkant av 2.000 kursinnmeldinger i år sammenliknet med 953 kursinnmeldinger i hele 1997. Tabellen under viser hvordan økningen i antall kursinnmeldinger de 12 siste månedene har økt fra måned til måned.Nettskolen har studenter i 11 land

Internett har gjort det lettere for nordmenn i utlandet å følge etter- og videreutdanning i hjemlandet. For Nettskolen har dette gjort utslag i et økende antall norske studenter i utlandet. Nettskolen har nå studenter i følgende land: Norge, Sverige, Danmark, Island, Nederland, Belgia, England, Frankrike, USA, Canada og Oman.

Godkjenning av Informasjonsnettstudiet

I et brev av 8. mai 1998 konkluderer Det Kongelige Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet: "På bakgrunn av en helhetsvurdering finner departementet at kravene i privathøgskolelovens kap. 2, Generelle vilkår for eksamensrett eller statstilskudd, er oppfylt. Med hjemmel i privathøgskoleloven paragraf 9 annet ledd tildeles herved Den polytekniske høgskolen eksamensrett for ½-årig studium Informasjonsnett".

IT for lærere

Alle studentene som meldte seg opp til eksamen i IT for lærere før sommeren bestod. Vi gratulerer.

Andre halvårsenhet i IT for lærere er nå ferdig utviklet og en gruppe på ca 15 nærstudenter ved høgskolen i Oslo vil følge kurset Læremiddeltilpasning som fjernundervisning ved Nettskolen i høstsemesteret.

Bedriftsøkonomistudiet

De første studentene er nå i gang med bedriftsøkonomistudiet på Nettskolen. De kan velge å gjennomføre 10 eller 20 vekttall. For å få kompetanse som bedriftsøkonom, må man ha fullført studiet og bestått eksamen i alle fag. Man kan også bli bedriftsøkonom ved først å fullføre 10-vekttallsstudiet Økonomi og ledelse og få vitnemål for dette.

Prøvegruppe Grunnfag Idehistorie

En prøvegruppe på ca 15 studenter fra Norge, Sverige og Danmark vil starte vårt nye studium innen Idehistorie den 15. september. Dette grunnfagsstudiet er et samarbeid mellom NKI og Universitetet i Oslo. Studiet består av fire moduler. Modul 1 "Fra gresk oldtid til middelalder" omfatter følgende epoker:

Epoke 1 Gresk oldtid
Epoke 2 Jødedom, kristendom, romermakt
Epoke 3 Middelalderen (600 - 1400)

Psykologi Grunnfag

Det er nå mulig å gjennomføre Psykologi Grunnfag gjennom Nettskolen. Studiet består av to moduler, hver på 10 vekttall. Den første modulen inneholder tre kurs med til sammen 9 innsendinger, og modul 2 består av fem kurs med til sammen 10 innsendinger. Oversikten nedenfor viser hvordan fagstoffet er fordelt på moduler:

Modul 1
 • innføring i psykologi
 • psykologiens forskningsmetoder
 • psykologiens historie
Modul 2
 • kognitiv psykologi
 • biologisk psykologi
 • utviklingspsykologi
 • sosial psykologi
 • personlighets- og avvikspsykologi

Nytt kurs om opphavsrett og Internett

Kurset tar opp nye juridiske problemstillinger på en praktisk måte. Det gir bl.a. svar på spørsmål som: Kan man legge ut andres musikk på Internett? Hva slags fotografier kan benyttes for å designe web-sider? Er det i orden å publisere tekster fra aviser, offentlige dokumenter som lover og forarbeider, deler av en CD-ROM o.l.? I tillegg ser vi bl.a. nærmere på forskjellige ansvarsspørsmål: Arbeidsgiver, pekerpubliserer, Internett-tilbyder, mv.

Oppgradering av systemer

Vi har arbeidet mye med oppgradering av Nettskolens systemer de siste månedene. En ny Internett server, som har fått navnet James, er installert for å øke Nettskolens kapasitet. Samtidig med dette er det installert nytt operativsystem og gjort mange oppgraderinger av våre systemer og programmer.

Nettskolens e-post adresser er endret slik at alle våre brukere og distribusjonslister nå skal ha adresser som slutter på @nettskolen.nki.no

Ny og oppgradert Listserv og MhonArc for våre diskusjonsfora er installert og klasselister i alle fag er gjort tilgjengelige fra kursenes web-sider. Alt dette arbeidet har til tider skapt driftsproblemer i løpet av sommeren, men vi regner nå med å være i stabil drift igjen.

Oppgradering av NKIs oppringttjeneste

NKIs oppringttjeneste er oppgradert. Den har nå flere linjer og muligheter til ISDN oppkobling. Det gamle tjenesten vil ikke få noen support etter 12. oktober 1998. Alle som bruker NKI oppringt på telefon nummer 67 58 95 37 må over til det nye systemet, som har telefonnummer 67 12 58 70. Hvis du bruker det nye nummeret allerede, trenger du ikke å gjør noen endringer.

Du vil finne alle detaljer om hvilke forandringer du må gjøre for å ta i bruk det nye systemet her på: http://www.nki.no/ekko/akademia/brukerstotte/teknisk_support/teknisk_support.html

Web browsere

Nettskolen har begynt å ta i bruk HTML 4.0 og JAVA. Dette vil si at minimumskravet til programvare for å få full nytte av nettsidene er Netscape Communicator 4.0 eller Internet Explorer 4.0. Pass på at programmene kan ta imot "Java", og at de kan bruke "Stylesheets".

I Netscape Communicator 4.0 finner du disse valgene under "Edit" på menylinjen, under valget "Preferences" finner du undermenyen "Advanced". Pass på at valgene for "Enable Java", "Enable JavaScripts" og "Enable Stylesheets" er krysset av.

I Internet Explorer 4.0 finner du disse valgene under "View" på menylinjen, under valget "Internet Options" finner du undermenyen "Advanced". Pass på at valget for "Enable Java JIT-compiler" er krysset av. Vi vil anbefale at du bruker en skjermoppløsning på minst 600 x 800.

Gjenåpning av E-Kro

E-kroa vår har, med varierende oppslutning, vært i drift i omlag 10 år. I den siste tiden har den imidlertid vært ute av drift. Nå er den gjenåpnet i nye lokaler. E-kroa er studentenes uformelle samlingssted som har åpent døgnet rundt året rundt. Vi ønsker studenter og andre velkommen til uformelle meningsutvekslinger. se:http://www.nettskolen.com/akademia/e-kroa/e-kroav2/e-kroa.html

Ny design

Nettskolen har fått nytt emblem og ny design på mange av sine websider. Arbeidet med den grafiske designen vil fortsette i tiden som kommer.

Forskning og utviklingsarbeid

NKI har fått 350.000 kr fra KUF til prosjektet Nettbaserte læringsarenaer som blant annet skal brukes til å utvikle allmennfag generell studiekompetanse og helse- og sosialfag på Nettskolen. Generell studiekompetanse omfatter fagene:

 • Engelsk
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Norsk I Bokmål
 • Norsk II Nynorsk
 • Nyere historie
 • Samfunnslære

Internasjonal undersøkelse

Morten Flate Paulsen holder på med en større undersøkelse av hvordan nettlærere oppfatter sin undervisning på nettet. 150 lærere i 30 land deltar i undersøkelsen om Teaching techniques for computer-mediated communication (CMC). Den foreløpige analysen viser at Nettskolen ligger langt fremme internasjonalt og at:

The typical surveyed CMC teacher is a male in his forties with relatively little experience in CMC teaching. Further, nearly half of the teachers characterize themselves as a key person. They teach small scale, higher education, credit courses, via standard Internet applications. The typical course is about computer and information sciences or about educational use of information technology, but a broad range of other subjects is available. It has asynchronous communication, fixed start date, and more than half of both course content and communication is provided via CMC. Individual pacing is used about as much as fixed pacing. Finally, the general perception found in the survey is that the techniques have high learning outcome, high recommendability, and high workload. The perception of workload varies, however, considerably with teaching technique and context.

Personalia

Christian Myhre slutter som Nettskoleredaktør for å gå over i en stillingen i Sparebanken NOR.

Stein Bredal er ansatt som ny Nettskoleredaktør fra 1.7.1998. Stein, som er 50 år, startet sin NKI-kariere i 1986 i Forlaget, gikk noen år senere over i PrePress, fortsatte en liten periode på NæringsAkademiet og begynte i Fjernundervisningen i 94. Han har i mange år vært opptatt av opplæring og av edb. Han sier at han synes PC er "gøy", men litt meningsløst dersom det ikke ligger en hensikt bak bruken av den. Med andre ord ønsker han ikke å bruke PC'en for PC'ens skyld, men fordi han mener man kan oppnå visse fordeler ved å bruke den. Han fikk sin første "PC" rundt 1980 og har siden den tid på en eller annen måte arbeidet elektronisk.

Truls Fagerberg er ansatt i halv stilling som Stipendiat ved Nettskolen. Han skal samtidig gjennomføre Diplomstudiet ved Den Polyteniske Høgskolen over to år. Hans arbeidsoppgaver vil være utvikling og oppfølging av forskjellige tjenester og kurs, undervise på enkelte kurs og for øvrig bistå avdeling i dens arbeid.
Morten Wang er engasjert som Nettskoleassistent i ett år fra 1.8.98. Han er tidligere student ved DPHs ingeniørstudium, nå ansatt i full stilling ved Nettskolen. Her vil hans kunnskaper innenfor EDB, HTML, Internett og omkringliggende emner komme skolen til nytte i form av nye kurs, hjelp for studenter og ansatte samt diverse IT-relatert arbeid.

John Russell er invitert til å holde et foredrag i september om World Trends in Open LearningThe world open learning for business conference and exhibition i Birmingham.

Torstein Rekkedal skal holde foredraget Teaching in the Electronic College: Some Didactic Considerations based on feedback from students på konferansen TeleTeteaching98 i Wien.

Morten Flate Paulsen ledet i mai og juni et online seminar om Internettbaserte undervisningsystemer i regi av SOFF - sentralorganet for fjernundervisning på universitets- og høgskolenivå. Dokumentasjonen til seminaret er tilgjengelig på: http://home.nettskolen.nki.no/ ~morten/SOFF