Årgang 5, nummer 1. August 2002

Enda et svært godt halvår for Nettskolen

NKI Fjernundervisningens inntekter fra salg av nettkurs fortsetter å øke kraftig. Dette kommer tydelig frem i tabellen som viser inntektene for første halvår for de fire siste årene:

Første 6 måneder av år: Inntekter fra salg av nettkurs, angitt i millioner kroner

1999

4,615 

2000

7,898 

2001

10,074   

2002

15,076   
Inntektene fra første halvår utgjør vanligvis om lag 40 % av årets omsetning. Inntektene er regnet ut ved å multiplisere antall solgte kurs med de respektive kursprisene ved utgangen av første halvår 2002. Inntektene omfatter også eksamensavgifter og statsstøtte fra disse kursene. Tallene inkluderer ikke inntektene fra utviklingsmidler fra fem EU-prosjekter og et antall nasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter om temaet nettbasert utdanning.

Ved utgangen av juni 2002 var det 3889 aktive studenter ved Nettskolens 345 kurs. Nettstudentene utgjorde dermed 35 % av NKI Fjernundervisningens totale studentmasse. På samme tid forrige år var antallet nettstudenter 2793 som da utgjorde 25 % av studentmassen.

I løpet av første halvår 2002 har NKI Fjernundervisningen solgt 3341 nettkurs. Det er 27 % mer enn i første halvår 2001. Kursene utgjør til sammen 558 298 studietimer. Tilsvarende tall for 2001 var 403 284 studietimer. Antall innmeldte førstegangsstudenter på Nettskolen ligger 62 % foran budsjett og 130 % foran fjoråret. Antall igangværende studenter som melder seg opp til flere kurs ligger 15 % foran budsjett og 44 % over fjoråret.

Statistikk fra SSB

Statistisk sentralbyrås utdanningsstatistikk for frittstående fjernundervisningsinstitusjoner for 2001 er tilgjengelig på nettet (www.ssb.no/fjernund). Statistikken viser at NKI Fjernundervisningen ytterligere befester posisjonen som Norges største Fjernundervisningsinstitusjon. Tallene viser for eksempel at NKI studenten fullførte 1,7 millioner studietimer i 2001. Tilsvarende tall for største konkurrent var 1,4 millioner studietimer. Dette kommer enda klarere frem i statistikken for kursfullføringer der tallene for NKI og største konkurrent er henholdsvis 14422 og 6985. Det foreligger også statistikk fra SSB for 2001 som viser at NKI Fjernundervisningen har 57,8 % av alle kursfullføringer som er registrert av de tolv største frittstående fjernundervisningsintitusjonene.


Sertifiseringsstudier

I samarbeid med SmartForce, som er verdens største leverandør av e-læring, tilbyr NKI nå internasjonale IT-sertifiseringsstudier som gjennomføres via Internett. IT-sertifisering beviser at du har ekspertkunnskaper om leverandørenes produkter og teknologier, og er et kvalitetsstempel i IT-bransjen. De mest aktuelle sertifiseringskursene er:

Utdanning av befal

NKI Fjernundervisningen skal sammen med Høgskolen i Hedmark levere studiet Organisasjon, ledelse og endring (10 + 10 vekttall) til flere hundre befal i hæren og luftvåpenet. NKI er ansvarlig for nettbasert og tradisjonell fjernundervisning i fagene Organisasjonsteori (2 vekttall) og Ledelse, Organisasjon og endring (5 vekttall).

Nye EU-prosjekter

NKI Fjernundervisningen er med i de to nye EU-prosjektene BOLDIC (Baltic-Nordic Network for Exchange of Experience) og Delphi. Baldic-prosjektet skal etablere et nettverk av organisasjoner som arbeider med fjernundervisning i de baltiske og nordiske landene. Målsetningen med prosjektet er å bidra til erfaringsutveksling og dele kunnskap om gode eksempler på fjernundervisningspraksis. Det er to typer organisasjoner som inngår i prosjektet. For det første er det de nasjonale forbundene for fjernundervisning i de aktuelle landene. For det andre er det fremtredende fjernundervisningsinstitusjoner i regionen.
Delphi-prosjektet har som mål å analysere resultatene fra tidligere EU-prosjekter innen nettbasert utdanning og e-læring. Prosjektet ledes av Universitat de Barcelona. De andre prosjektpartnerne er Universität Innsbruck, Foundation for Research and Technology Hellas og NKI Fjernundervisningen.

M-læring

I forbindelse med EU-prosjektet M-learning (www.nettskolen.com/in_english/m_learning.html) skal tre NKI studenter gjennomføre kurset SPICE 603 Online Teaching and Learning høsten 2002. Studentene skal bruke mobiltelefoner og håndholdte PCer i gjennomføringen av kurset.

Oppdatert studiekatalog på nettet

Våre systemutviklere er i ferd med å ferdigstille Fjernundervisningens studiekatalog på nettet (www.nki.no). I løpet av høsten vil disse websidene gjennomgå betydelige tekniske forbedringer og få ny grafisk design.

Karakterregistrering på nettet

Et av Nettskolens fremste konkurransefortrinn er den gode integrasjonen mellom de administrative edb-systemene. Dette gjelder først og fremst integrasjonen mellom skolens studentadministrative system (STAS), Learning Management System (SESAM) og økonomisystem (Agresso). Den tette integrasjonen mellom disse systemene gjør det for eksempel mulig for lærerne å registrere karakterer på studentbesvarelser på nettet i SESAM. Dette blir automatisk overført til STAS som så oppdaterer lønnsutbetaling til lærer via Agresso.

Online intervju

Melissa Alperin ved Georgia State University har skrevet et intervju med Morten Flate Paulsen for Instructional Technology Research Online (InTRO) om hans erfaringer fra arbeidet med nettbasert utdanning i NKI. Det inngår i en serie med intervjuer av anerkjente eksperter innen fagområdet Instructional technology. Intervjuene er tilgjengelig på nettet (www.gsu.edu/%7Ewwwitr/).

Nettbasert Utdanning på Dansk


NKI Forlaget har inngått et samarbeide med Gyldendal i Danmark om boken Nettbasert utdanning - erfaringer og visjoner. Den danske utgaven er nå i salg og den har fått sitt eget nettsted (www.nettskolen.dk/nettskolen/bok/)


Web-edu

Arbeidet med EU-prosjektet går stadig fremover. Prosjektpartnerne har nå gjennomført over 100 dybdeintervjuer med systemansvarlige ved europeiske institusjoner som har erfaringer med Learning Management Systems (LMS). På prosjektets web-sted (www.nettskolen.com/in_english/webedusite/index.html) kan interesserte finne informasjon om institusjonene og hvilke LMS-systemer de bruker. Blant rapportene som er tilgjengelige fra nettstedet kan nevnes:

Professor i fjernundervisning

Dr. Desmond Keegan er utnevnt som professor i International Distance and Online Education ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) og NKI Fjernundervisningen.


Desmond Keegan (t.v.) blir gratulert med utnevnelsen til Professor ved NITH/NKI Fjernundervisningen av forskningsleder Torstein Rekkedal.
   NKI Fjernundervisningen tilbyr studiet Specialization Programme in International Online Education (SPICE) i samarbeid med Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH). NKI har utviklet studiet på engelsk for å tilby det via Internett på det internasjonale markedet. Dr. Keegan er i den forbindelse utnevnt som professor ved NKI med spesiell tilknytning til dette studiet. SPICE (www.nettskolen.com/spice) er et studium på mastergradsnivå som består av 5 kurs, hver på 2 vekttall (6 credits i ECTS - European Credit Transfer System).

Desmond Keegan er internasjonalt anerkjent for sine faglige bidrag til utvikling av fjernundervisningsfeltet, både som vitenskapelig forfatter, som grunnlegger og redaktør av tidsskriftet Distance Education og som redaktør av bokserien Routledge Study of Distance Education Series. Han har ledet en rekke EU-finansierte utviklingsprosjekter om nettbasert utdanning der NKI har deltatt. Keegan er tilknyttet NKI som internasjonal rådgiver på fjernundervisningsfeltet og som fagansvarlig for SPICE.