Årgang 2, nummer 3. September 1999

Premiering av beste Nettskolelærer
NKI ønsker å honorere de 3 beste lærerne ved Nettskolen i høstsemesteret med stipendier på henholdsvis kr 4000, 2000 og 1000. En jury vil kåre vinnerne etter følgende foreløpige kriterier:
  • hvilken lærer har gitt den beste faglige støtte og veiledning underveis?
  • hvilken lærer har gitt raske og konstruktive tilbakemeldinger?
  • hvilken lærer har vært til størst hjelp både faglig og sosialt?
  • hvilken lærer har gitt oppmuntrende og motiverende tilbakemeldinger?
Juryen vil bestå av følgende personer: Rolf Damsgård som studerer IT for lærere, Elisabeth Bergene som tar adb-kandidatstudiet og Gerd Børresen som er lærerveileder ved NKI Fjernundervisningen.
Vi håper denne kampanjen er med på å bidra til en ytterligere kvalitetsbevissthet blant våre lærere.
Studentenes syn på Nettskolen
Rolf Baltzersen har gjennomført en kvalitativ evalueringsundersøkelse der han intervjuet ni av Nettskolens studenter om deres opplevelser som nettstudent og deres syn på Nettskolen i vid forstand. Baltzersen gjennomførte undersøkelsen som en del av embetsstudiet i pedagogikk ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. Intervjuene la relativt stor vekt på studentenes opplevelser fra deltaking (eventuell ikke deltaking) i klassens forum. I avslutningen av rapporten skriver Baltzersen:
"Hovedkonklusjonen må bli at NKI per. i dag driver med en riktig strategi. Mange studenter velger NKI nettopp på grunn av valgfrihet i studieprogresjon. Men det er også et problem at dette går utover muligheten for å samarbeide og strukturere studiet. Og hvordan blir fremtidens krav fra studentene når det gjelder dette? En del av studentene gir uttrykk for at de kunne tenke seg mer samarbeid og struktur. Etter hvert som antallet nettstudenter øker vil nok også denne gruppen studenter øke. Kanskje man derfor på sikt bør vurdere å gi studentene et mer strukturert studiealternativ ved siden av dagens ?frie? opplegg?"
Rapporten er tilgjengelig på http://home.nettskolen.com/~torstein/Baltzersen.htm
P4 innslag tilgjengelig på web
NKI fjernundervisningen har sendt en reklamespott på P4 i sommer. I denne sketsjen ringer en idérik mann til undervisningsdepartementet og foreslår en skolereform som lar studentene bestemme når de vil starte å studere. "Damen i departementet" svarer indignert: De må nok lære å tilpasse dem, min gode mann. Reklamespotten er lagret i MP3 format og kan leses av med RealAudio Player fra www.nettskolen.com/alle/lydfiler/P4. Se www.nettskolen.com/alle/omtale.html for mer informasjon.
Redder økonomien med nettstudier
Asker og Bærums Budstikke har skrevet om Nettskolen på lederplass og i de to artiklene Fremtidens universitet er på www og Redder økonomien ved studier på internett. Den siste artikkelen, som er gjengitt på http://www.nade-nff.no/nade-nff/forum199.html , har ingressen:Gunn Karin logger seg på nettet når barna har lagt seg. Snart er hun klar til høgskoleeksamen i databehandling. Studieformen gjør at mor kan fortsette som hjelpepleier på Dikemark, bo i den rimelige tjenesteboligen og slippe dyre lån.
Ny søketjeneste
Nettskolen har lagt ut en ny søketjeneste via linken Søk på www.nettskolen.com . Søketjenesten er basert på søkeagenten til Netscapes webtjener. Den er satt opp til å søke gjennom alle Nettskolens html filer som ikke er passordbelagte.
1408 Nettskolestudenter
Antallet studenter ved Nettskolen fortsetter å vokse kraftig. Ved utgangen av august 99 hadde skolen registrert 1408 aktive studenter. Til sammenlikning var det i begynnelsen av april 99 ca 1100 aktive studenter. I gjennomsnitt følger hver student i overkant av to kurs. Ved utgangen av august hadde Nettskolen mottatt 1853 kurspåmeldinger i 1999. I samme periode forrige år mottok skolen 1237 kurspåmeldinger.
Oppdatering av engelske sider
Nettskolen deltar i flere internasjonale utviklingsprosjekter. Derfor har vi oppdatert våre engelskpråklige web-sider. De er tilgjengelige via linken In English fra www.nettskolen.com.
Nettskolen større enn DPH
Den Polytekniske Høgskolen har til sammen ca 400 studenter i første og annet årskurs på studiekurs i IT. DPHs studenter følger undervisningen to kvelder i uken ved DPHs skolesteder i Oslo, Bærum, Stavanger og Bergen. Til sammenlikning hadde Nettskolen ved utgangen av august 705 aktive studenter på studiekurs IT.
Eksamensstatistikk
Høsten 98 sammenliknet NKI karakterene på 1118 eksamensbesvarelser fra ordinære deltidsstudenter ved DPH og 368 eksamensbesvarelser fra nettstudenter ved 7 ulike eksamener i studiekurs IT. Eksamenene var identiske for de to studentgruppene. Resultatene bekreftet en tilsvarende undersøkelse av 1302 karakterer fra perioden 89-91. I begge undersøkelsene var strykprosentene mindre og gjennomsnittskarakterene bedre for nettstudentene enn for de ordinære deltidsstudentene. Dette betyr ikke nødvendigvis at nettundervisning er bedre enn tradisjonell undervisning, men at læring på nettet synes å fungere meget godt ? for studenter som selv har valgt denne formen.
Lederutdanning for Fotballforbundet
NKI og Norges Fotballforbund samarbeider om å utvikle et nettbasert kurs for fotballedere. Kurset skal testes ut av fotballkretsene i Akershus og Sogn og Fjordane i midten av oktober.
Arbeidslederskolen
Det er nå mulig å gjennomføre Arbeidslederskolen via Nettskolen. Studiet består av følgende kurs:
  • Studieteknikk
  • Kommunikasjon
  • Ledelse og organisasjon
  • Personalforvaltning, lover og avtaler
  • Økonomi
Grunnkurs helse- og sosialfag
Grunnkurs helse- og sosialfag vil om kort tid være tilgjengelig på Nettskolen. Dette er et felles grunnkurs for alle som ønsker å bli omsorgsarbeider, hjelpepleier, barne- og ungdomsarbeider, hudpleier, fotterapeut, tannhelsesekretær, apotektekniker, helsesekretær og renholdsoperatør. Studiet ved Nettskolen er lagt opp etter læreplanen for grunnkurset etter Reform 94 og består av en allmennfagdel og en studieretningsfagdel. Det er spesielt beregnet for voksne som enten ønsker å kvalifisere seg for opptak til ledige plasser på VK 1 i videregående skole eller senere vil ta et av VK 1-kursene ved NKI.
Valgfagsnettverk i IT for lærere
Nettskolen samarbeider med Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold om å tilby syv valgfag for studenter som følger IT for lærere i studieåret 1999/2000. Dette gjøres gjennom Valgfagsnettverket i IT for lærere som finnes på http://www.nettskolen.com/studium/valgfagsnettverk/
NKI Fjernundervisningens ansatte
Nettskolen er et viktig satsningsområde for NKI Fjernundervisningen. NKI Fjernundervisningen har ca 60 heltidsansatte medarbeidere og ca 250 deltidsansatte lærere. På gruppebildet har vi samlet mange av de fast ansatte ved NKI Fjernundervisningen.
Presentasjon av nye medarbeidere
Isatou B. Kaira har begynt som stipendiat ved Nettskolen. Hun er opprinnelig fra Gambia, men har bodd i Norge i fire år. Tre av disse årene har hun tilbrakt som student ved Den Polytekniske Høgskolen, hvor hun har fullført diplomstudiet innen IT. Temaet for hennes diplomoppgave var bruk av nettbaserte multimediatjenester innen norske bedrifter.Irene Børresen har begynt som studieleder med ansvar for Psykologi grunnfag, Examen philosophicum, Examen facultatum, Opphavsrett og Internett og The tutor in distance education.
Presentasjon av en student
Jeg heter Anne Birgitte Falch, og er 29 år. IT har de siste årene fasinert meg, og jeg oppdaget at dette har jeg lyst til å lære mere om, samtidig som jeg håper jeg kan få meg en jobb innen bransjen.
Høsten '97 begynte jeg på Nettskolens kurs i Systemering og programmering. Valget av Nettskolen og "fjernundervisning" kom fordi jeg ønsket å ta et deltidsstudie innen IT ved siden av min jobb som produksjonstilrettelegger ved NETnet AS. Studiet er noe jeg gjør privat, og har ingenting med min daværende jobb å gjøre. Jeg ønsket ikke å binde meg til visse dager med undervisning da det til tider kunne være relativt hektisk på jobben. Jeg hadde lyst til å studere når jeg ville, og når jeg følte at jeg hadde kapasitet til å tilegne meg ny kunnskap. I tillegg bor jeg i en båt, og flytter dermed litt på meg i løpet av året. Det er ikke alltid like greit å komme seg til et undervisningslokale når man har flere "bosteder", som Aker Brygge om vinteren. Med dagens teknologi er det heldigvis mulig å ha Internet også i en båt.
Systemerings- og programmeringsdelen av Studiekurset i IT ble jeg endelig ferdig med julen '98. Da hadde jeg brukt lengre tid enn jeg trodde jeg skulle gjøre. Selv om jeg selv følte at jeg hadde vært relativt disiplinert!! Men fordelen med denne formen for studie er jo nettopp at man tar eksamen i det man er ferdig med. Jeg hadde derimot lyst til å bli fortere ferdig med neste del som er Informasjonsnett-studiet. Jeg bestemte meg derfor for å si opp min stilling i NETnet AS, og gjøre et forsøk på å ta begge modulene på et semester. Med Nettskolen var det mulig. Jeg håper nå at jeg skal få fullført alle eksamene denne våren.
Når det gjelder selve studieformen har jeg vært veldig glad for at den foregår over Internet og mail. Det innebærer at man raskt kan komme i kontakt med både lærere og elever. Korrespondansen med innsendingsoppgaver går mye raskere enn om det skulle vært benyttet vanlig brev form. For meg er det motiverende å få raske tilbakemeldinger på det jeg har sendt inn. Da kommer jeg så mye lettere videre i faget.
Hilsen Fra Telenor Kompetanse
Telenor Kompetanse har benyttet NKI som samarbeidspartner i utvikling av løsning for Læring via Internet. Vi vurderer NKI som en organisasjon med tung kunnskap og god erfaring som de klarer å omsette til gode produkter.
Hilsen
Ingebjørg Trydal
Fagsjef Telenor Kompetanse