Årgang 2, nummer 1. Januar 1999

Annus memorabilis


1998 var et svært godt år for Nettskolen med en sterk økning i nye kurs og studenter. Samtidig har skolen fått gode muligheter til å videreutvikle sine tilbud gjennom både intern og ekstern finansiering av utviklingsprosjekter. Dette har også gitt oss muligheter til å ansette og engasjere dyktige medarbeidere til å ivareta den økte arbeidsbelastningen. Mest gledelig av alt er det at svært mye tyder på at denne positive utviklingen vil fortsette i 1999.

Nesten ti-dobling på tre år


Antall kursinnmeldinger ved Nettskolen er nesten ti-doblet på tre år. I 1995 hadde skolen 256 kursinnmeldinger, i 1996 var tallet 416 og i 1997 vokste dette til 953. I 1998 hadde Nettskolen totalt 2148 kursinnmeldinger.

Ett tusen aktive studenter ved Nettskolen


Nye studenter begynner hver uke, og de fleste studentene melder seg på flere kurs i løpet av et år. Samtidig er det studenter som slutter etter fullførte studier. Antallet aktive studenter som nå følger ett eller flere av Nettskolens drøyt 60 kurs er omlag 1000.

Nytt EU-prosjekt


NKI har fått sitt tredje prosjekt fra EUs Leonardo program. Prosjektets tittel er Multimedia Coursware on the WWW. Det ledes av Ericsson Systems Expertise i Irland, og våre samarbeidspartnere er Open University i England og TechMinho i Portugal. Prosjektet har som mål å lage multimediabasert undervisningsmateriell for små og mellomstore europeiske bedrifter. Prosjektet går over to år og starter i januar 1999. NKI får ca 250.000 kr for sin deltakelse som blant annet innebærer utvikling og uttesting av multimediaelementer i to kurs ved Nettskolen.

CISAER


Vårt arbeide med EU-prosjektet CISAER har foreløpig resultert i en katalog (http://home.nettskolen.nki.no/~morten/cisaer/catalogue.html) over institusjoner som tilbyr undervisning over web. Vi er nå i ferd med å intervjue representanter for disse institusjonene om deres erfaringer med nettbasert undervisning.

Prosjektmøte i Italia


I oktober reiste Torstein Rekkedal og John Russell til Roma for å delta i et møte om EU-prosjektet Multimedia World Wide Web Kernel. Resultatene fra første del av prosjektet er nå godkjent av EU. Bildet viser prosjektdeltakerne på møtet i oktober.
Fra venstre: Fintan Costello (Ericsson) Patrizio Campisi (Roma III) Torstein Rekkedal (NKI) Des Keegan (Ericsson) Isabella Rauti (Roma III) John Russell (NKI) Emma Nardi, Benedetto Vertecchi, Marco Carli (Roma III)

Hackerangrep


Mellom 31. oktober og 3. november opplevde mange at Nettskolens web og e-post tjenester var trege eller ute av drift. Årsaken var at Nettskolen var utsatt for angrep fra en hacker. Vedkommende brukte Nettskolens maskiner til å sende ut titusener av e-postmeldinger. Resultatet var at tjenermaskiner på Nettskolen ble overbelastet. Sikkerhetshullet er nå lukket slik at denne type angrep forhåpentligvis ikke kan skje igjen.

www.nettskolen.com


Nettskolen har gått over til å bruke www.nettskolen.com som sin offisielle adresse. Dette har medført en omfattende omlegging av adresser på alle våre sider. Vi tror at den nye adressen er lettere å huske, og kanskje gir den også bedre muligheter til å tilby kurs på det internasjonale markedet.

Høyere kapasitet mot Internett


NKIs Internett-tilgang er levert av Tele2. Kapasiteten ble i høst firedoblet fra 256 Kbps til 2 Mbps. Denne kapasiteten deles mellom NKIs ansatt, Nettskolens studenter og Den Polytekniske Høgskolens studenter.

Valgfagsnettverk i IT for lærere


NKI samarbeider med Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Bodø om prosjektet "Valgfagsnettverk i IT for lærere". Sentralorganet for fjernundervisning på universitets- og høgskolenivå (SOFF) har bevilget utviklingsmidler til dette prosjektet. I referat fra styremøte i desember skriver de: SOFF tilrår at prosjektet "Valgfagsnettverk i IT for lærere" ved Høgskolen i Oslo tildeles 250 000 kr for 1999 og 150 000 kr for 2000, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2000 gis med forbehold om SOFFs totale bevilgning.

Nye web-sider


Nettskolen har laget en prototype for sine nye web-sider og testet dem ut på forskjellige brukergrupper. Den nye strukturen vil gradvis bli innført fra januar av og vi håper at den vil gjøre Nettskolens tjenester enda bedre.

RealMedia


Nettskolen har installert en RealMedia server for å arkivere og distribuere audio- og videosekvenser over nettet. Et eksempel på dette er tilgjengelig via Nettskolens sider for fagartikler.

Lær å lære på Internett


Nettskolen har startet utviklingen av kurset "Lær å lære på Internett". Kurset planlegges å være ferdig til påske og det vil bli fritt tilgjengelig på nettet for alle interesserte.Idéhistorie tilgjengelig fra 1. januar


Fra 1. januar kan interesserte studere idéhistorie grunnfag ved Nettskolen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nettskolen og Universitetet i Oslo. Høsten 1998 har en gruppe på 15 studenter testet ut den første modulen i studiet. Vi har gjennomført en evaluering av erfaringene fra testgruppen og dette har resultert i forbedringer av undervisningsopplegget.

Digitale Læremidler ferdig


Nettskolen fikk i fjor 500.000 kr av Arbeidsgruppen for digitale læremidler til et utviklingsprosjekt. Prosjektet hadde som mål å finne frem til, utforme, utvikle, tilpasse, integrere og tilgjengeliggjøre interaktive, web-baserte læringsressurser for universitets- og høgskolestudier. Prosjektet omfattet alle kursene (mer enn 80 vekttall) som inngår i studiene på høyere nivå ved Nettskolen. Prosjektet hadde også som mål å teste ut og evaluere organisert bruk av de digitale læremidlene i en reell fjernundervisningssituasjon med et stort antall studenter fordelt på hele landet. Dette prosjektet er nå fullført. Etter vår oppfatning har det vært svært vellykket. Det er utviklet web-materiell og andre Internett-tjenester til alle kursene i følgende studier: It for lærere, Studiekurs i IT, Bedriftsøkonomi og Psykologi grunnfag.

Partnersøk Nordisk Netthøgskole


Nordisk netthøgskole har nå fått sin egen web-adresse (www.nnhs.com), og partnerne søker etter flere institusjoner og bedrifter som kan være interessert i å delta i samarbeidet om undervisning på tvers av de nordiske grensene. Prosjektet ble omtalt i Computerworld 4. desember.

Eksamensoppmeldinger


Ved avslutningen av høstsemesteret 1998 skal 571 eksamensbesvarelser fra fjernstudentene i Studiekurs i IT sensureres. De tre største fagene er Grunnleggende informasjonsbehandling med 146 besvarelser, Innføring i programmering med 113 besvarelser og Prosjektstyring og utvikling av informasjonssystemer med 110 besvarelser.

Seminar om virtuelle universiteter


I desember deltok Morten Flate Paulsen på seminaret: Towards the Global University Alliance i Barcelona. Til dette seminaret hadde verdensorganisasjonen for fjernundervisning (www.icde.org) invitert 25 institusjoner med målsetning om å samle: "key players in virtual university development from around the world". Det ble arrangert av Universitat Oberta de Catalunya (http://www.uoc.es/), som ble grunnlagt i Barcelona i 1994. De hevder i dag å ha 8000 katalansk-talende nettstudenter. Deutche FernUniversität (http://vus.fernuni-hagen.de/) hevder å ha 4000 nettstudenter. Det nederlandske åpne universitetet (http://www.ou.nl/) har som mål å konvertere alle sine 400 fjernundervisningskurs til nettet i løpet av inneværende fireårsperiode. Penn State University satser en World Campus (http://www.worldcampus.psu.edu).
>
Doktorgrad om undervisning på InternettMorten Flate Paulsen har forsvart graden Doctor of Education ved Pennsylvania State University. Han sier: "Det har ikke alltid vært like lett å holde den nødvendige kontakten over Atlanteren. Temaet jeg har studert er undervisning på Internett, og tittelen på avhandlingen er Teaching Techniques for Computer-mediated Communication. Jeg opplever dette som både interessant og nyttig i forbindelse med mitt arbeide med Nettskolen. Avhandlingen omfatter litteraturstudier og en web-basert spørreundersøkelse blant 150 nettlærere i 30 land. I tillegg har jeg gjennomført 40 e-postintervjuer med lærere, og analyser av kurs disse lærerne har undervist via Internett. Avhandlingen identifiserer undervisningsteknikker som med suksess er brukt til undervisning på nettet. Eksempler på slike teknikker er rollespill, prosjektarbeid og debatter. Lærernes generelle oppfatning er at denne undervisningen gir høyt læringsutbytte, og de anbefaler sterkt slik undervisning. De mener imidlertid at arbeidsbelastningen ved å undervise på nettet er høy. Avhandlingen viser at kunnskapene om og erfaringene med undervisning på Internett er begrenset. Videre presenterer den mange forslag til hvordan undervisningen kan forbedres og arbeidsbelastningen reduseres. Alt i alt er resultatene oppløftende for undervisning via Internett, og de tyder på en lys fremtid for nettskolene - spesielt fordi det ser ut til å være et stort potensiale for forbedring i undervisningen."

Anbefalt lesestoff


Robin Mason, professor ved Open University i England, utdyper de internasjonale mulighetene og begrensningene i sin nylig utgitte bok Globalising Education (Routledge, 1998). Hun skriver at hun ikke ser noen tegn på at enkelte aktører vil dominere det globale undervisningsmarkedet. Utdanning er for komplekst og for avhengig av fagfolk. Dessuten er det for lite penger å tjene på utdanning. Men, selv om språklige, kulturelle, økonomiske og menneskelige barrierer eksisterer, vil stadig flere velge å studere ved utenlandske nettskoler. Selv om dette kan oppfattes som en trussel mot norsk fjernundervisning, bør vi glede oss over at studentene dermed får et bedre tilbud og flere valgmuligheter. Samtidig bør vi se mulighetene dette gir til eksport av nettbasert undervisning fra Norge.

University degree per request


Noen institusjoner er mer kreative enn Nettskolen når det gjelder etter- og videreutdanning. Som et eksempel har vi lagt ved en e-post vi fikk fra USA i desember. For ordens skyld, Nettskolen går ikke god for denne fremgangsmåten?.Increase your personal prestige and money earning power through an advanced university degree. Eminent, non-accredited universities will award you a degree for only $200. Degree granted based on your present knowledge and experience. No further effort necessary on your part. Just a short phone call is all that is required for a BA, MA, MBA, or PhD diploma in the field of your choice.