Årgang 7, nummer 1. September 2004

NKI står for 10 prosent av Norges e-læring

En fersk undersøkelse som Infosector har gjennomført på oppdrag fra Nærings- og Handelsdepartementet, viser at 50 leverandører omsatte e-læringsinnhold, -teknologi og -tjenester for 411 millioner kroner i 2003. Av dette utgjorde NKIs omsetning 43,1 millioner kroner. Det betyr at NKI er en svært betydelig aktør på det norske e-læringsmarkedet, og at NKI alene står for 10 prosent av omsetningen i Norge.
Kilde: Fra pengesluk til overskudd

Er NKI verdens første nettskole med syntetisk tale i alle fag?

De siste to årene har NKI gjort et omfattende forsknings- og utviklingsarbeid for å gjøre sine nettbaserte kurs lettere tilgjengelige for dyslektikere, svaksynte og blinde. Siden dette arbeidet også medfører at tjenestene blir bedre for alle NKIs nettstudenter, kaller vi det universell tilrettelegging.

Nå har NKI lansert en ny tjeneste som medfører at alle de nærmere 6000 nettstudentene automatisk kan få lest opp teksten som inngår i alle NKIs 400 kurs og informasjonssider på nettet. Studentene kan selv velge om de vil høre datamaskinstemmen "Henrik" lese høyt mens de sitter foran PCen, eller om de vil lagre lyden som en MP3-fil slik at de senere kan høre "Henriks" høytlesning på en CD-spiller i bilen eller på en MP3-spiller på bussen.

Denne tjenesten vil være gratis tilgjengelig for alle NKIs nettstudenter som ønsker å bruke den. Studentene trenger ikke å kjøpe eller installere noe ekstra utstyr eller programvare for å ta tjenesten i bruk.

Tjenesten er fremdeles eksperimentell. Den er under utvikling og uttesting, og den bærer fremdeles preg av at teknologien kan bli bedre. Men vi mener at den allerede har kommet så langt at den kan være til nytte for mange. Interesserte kan teste ut tjenesten via http://isi.phoneticom.com/cgi-bin/NKIrsnav.

Kvinnene dominerer Nettskolen

Aftenposten skriver i artikkelen "Jentene erobrer nettet" at kvinnene er i ferd med å ta over diskusjonsforumene på BI. Denne tendensen er også veldig tydelig på NKI, der anslagsvis tre av fire innlegg i diskusjonsforumene skrives av kvinner.

I midten av september 2004 var 63 % av NKIs 5750 nettstudenter kvinner. Dette er en svært interessant utvikling fordi menn var i stort flertall blant nettstudentene på 80- og 90-tallet. Sommeren 2001 hadde NKI for første gang en overvekt av kvinnelige studenter. Da skrev Computerworld i artikkelen Nett og kvinnelig at 33 av NKIs 67 nettstudier hadde en overvekt av kvinner. I dag viser statistikken at 60 av NKIs 96 nettstudier har kvinnelig dominans.

Tabellen nedenfor viser også at andelen kvinnelige nettstudenter fortsetter å øke på mange av de studiene som hadde spesielt høy kvinneandel allerede i 2001.

Studium Andel kvinner i 2001 Andel kvinner i 2004
Interiørskolen 89% 92%
Psykologi 84% 79%
Ledelse og administrasjon for helsesektoren 77% 87%
Regnskapsskolen 74% 75%
Examen facultatum 74% 55%
Regnskap - innføringskurs 70% 83%
Examen philosophicum 70% 81%
Voksenpedagogikk 67% 75%
Grunnkurs helse- og sosialfag 63% 84%
Bedriftsøkonom 60% 63%
Ledelse og organisasjon 58% 64%
Markedsføringsstudiet 58% 54%
It for lærere 57% 63%
Datakortet 55% 65%


Frontperspektiv på Interiørskolen

NKI har stor suksess med Interiørskolen. Det er et studium der det er nødvendig å uttrykke seg gjennom tegning, form og farge. Papir, fargeblyanter og linjal er da ofte bedre verktøy enn datamaskiner. Allikevel har mange studenter stor nytte av nettskolens diskusjonsfora og nettbaserte demonstrasjoner. Nytten av dette kan illustreres med vår demonstrasjon "Hva er Frontperspektiv?"

Ny demonstrasjon av Nettskolen

Vår nye demonstrasjon, som tar ca. tre minutter, viser hvordan studentene opplever Nettskolen bak passordet. Den viser blant annet våre nye nettjenester for individuell planlegging av studieprogresjon og innsending av besvarelser.Unike og strategiske nettjenester

NKI Fjernundervisning utvikler stadig nye verktøy i SESAM, NKIs egenutviklede læringsplattform for nettbasert utdanning. De viktigste lanseringer de siste månedene gjelder tre nye verktøy; for innlevering av besvarelser, for håndtering av individuell studieprogresjon, og for kvalitetssikring.

Nytt innleveringsverktøy gir raskere respons

All forskning og erfaring viser at det er svært viktig at nettlærerne gir raske og gode tilbakemeldinger på studentenes besvarelser. For å imøtekomme dette har vi lansert et nytt innleveringsverktøy, som gjør det mulig for en student å levere besvarelsene på innsendingsoppgavene via sine websider. Systemet registrerer innleveringstidspunktet, lagrer besvarelsen i studentens innleveringsmappe, og videresender besvarelsen som e-post til læreren. På denne måten får vi informasjon om hvor lang tid det tar fra studenten leverer besvarelsen - til læreren registrerer karakteren. Dermed kan vi for eksempel presentere denne type informasjonen på lærernes startside:

"Vårt mål er at det maksimalt skal ta 2 arbeidsdager fra en innsending leveres til karakteren registreres. Lærernes gjennomsnitt er nå 2,2 dager og ditt gjennomsnitt er 1,7 dager."

Nytt unikt system for individuelle progresjonsplaner

NKIs fjernstudenter kan starte sine studier når som helst, og de kan gjennomføre studiene i sitt eget tempo. For å støtte opp om denne individuelle fleksibiliteten, har vi lansert et nytt og unikt verktøy for planlegging og oppfølging av hver enkelt students individuelle studieprogresjon. Vi kjenner ikke til noen institusjon i verden som har noe liknende system. I praksis vil det si at studentene blir oppfordret til å registrere datoer som forteller når de planlegger å sende inn sine besvarelser. Vi mener planleggingsverktøyet vil gjøre det lettere for studentene å nå sine studiemål. Samtidig vil det bli lettere for både lærere og administrasjon å følge opp studentene når de vet hvilke progresjonsplaner studentene har.

Læreren får følgende type informasjon på startsiden sin:

I følge studentenes progresjonsplaner kan du vente deg 16 besvarelser i løpet av de neste 7 dagene.
Disse studentene ligger mer enn 20 dager bak sin planlagte progresjon:
Student Kurs Innsending Dager etter
Nordmann, Mari
Regnskap 3
3
-32
Nordmann, Kari
Regnskap 4
1
-36


Nytt kvalitetssikringssystem viser at nettstudentene er veldig fornøyde

Det er nødvendig å ha et effektivt kvalitetssikringssystem når man organiserer og gjennomfører nettbasert utdanning med 150 lærere, 6000 studenter og 400 kurs. Derfor har vi utviklet et svært fleksibelt verktøy, som gjør det lett å opprette forskjellige spørreskjemaer. Vi bestemmer hvem som får svare og hvem som får tilgang til de forskjellige rapportene som fortløpende presenterer resultatene for studenter, lærere og administratorer. Vi holder nå på med den andre store spørreundersøkelsen, der alle våre nettstudenter blir oppfordret til å evaluere oss, og vi vil fortsette å bruke dette systemet til å evaluere alle våre nettkurs to ganger i året.

Systemet ble tatt i bruk første gang høsten 2003. Det var til sammen 620 nettstudenter som deltok i spørreundersøkelsen, og hovedkonklusjonen er at de har gitt en overveiende positiv evaluering av NKIs nettbaserte utdanning. Grafen nedenfor viser at dataene fra undersøkelsen er meget positive, og at respondentene er veldig fornøyd med å være nettstudenter ved NKI. De er også overveiende meget godt fornøyd med kursene, kontakten med NKI, lærernes arbeid og læremateriellet.
Interesserte kan lese mer i et syv siders sammendrag av rapporten.

Utmerkede nettlærere
Spørreundersøkelsen vi gjennomførte høsten 2003 viser at studentene setter pris på engasjerte, entusiastiske og faglig dyktige lærere. Hele 65 % av de 924 mottatte svarene anga at studenten var fornøyd eller svært fornøyd med lærerens arbeid. Bare 7 % var misfornøyd eller svært misfornøyd, mens 27 % oppga at de var nøytrale, eller ikke hadde noen mening. En gjennomgang av de verbale kommentarene studentene ga til lærerens arbeid, viser klart at studentene legger stor vekt på å få raske og gode tilbakemeldinger fra lærerne. Studentene er positive til oppmuntrende kommentarer og forslag til forbedringer, i tillegg til nyttige, gode og konstruktive forklaringer. De setter også pris på engasjerte, entusiastiske og faglig dyktige lærere.
Følgende syv av NKIs 150 nettlærere utmerket seg med spesielt gode evalueringer:

  1. Bjørn Helgeby, Innføring i programmering
  2. Dag Moltubak, Bedriftsøkonomi I: Kostnads- og inntektsanalyse
  3. Roar Magnestad, Regnskapsskolen: Regnskap 1 - Innføringskurs
  4. Desmond McGarrighan, Engelsk GK Allmenne og øk.adm. fag
  5. Tomas Bjørnstad, Samfunnslære VK1 alle studieretninger
  6. Ida Brandtzæg, Årsenhet psykologi: Psy1000 Generell psykologi I
  7. Nina Frøystadvåg, Norsk I, Allmenne og øk.adm.fag

Svein Qvist-Eriksen ny rektor

Den 1. april tok Svein Qvist-Eriksen over som rektor ved NKI Fjernundervisning etter Tore Krogdahl som gikk over i pensjonistenes rekker. Svein Qvist-Eriksen kommer fra stillingen som studierektor ved NKI. Han er Cand.polit. fra Universitetet i Oslo med hovedfag i pedagogikk. Han har vært ansatt ved NKI siden 1977, og har med det lang erfaring fra oppbyggingen av skolen. Svein har hatt mangeårige styreverv i den europeiske fjernundervisningsorganisasjonen (www.eadl.org) og flere verv i Norsk Forbund for Fjernundervisning (www.nade-nff.no). Fra 2004 er han NFFs styreleder.

Høsten 1999 nedsatte KUF et utvalg som skulle gjennomgå dagens forskrifter og regelverk for fjernundervisnings-institusjoner og studieforbund. Svein ledet dette utvalget som så på forenklinger, samkjøring og tilpasning bl.a. til ny teknologi. Utvalget foreslo bl.a. en gjennomgang av Voksenopplæringsloven, noe som ble tatt inn i statsbudsjettet for 2003. En intern prosjektgruppe i departementet konkluderte høsten 2003 bl.a. at en burde avvente resultatet av Kvalitetsutvalgets arbeid.
I sin presentasjon som nettlærer i faget "Lærer i Fjernundervisning", skriver han blant annet dette om seg selv:
"Hei! Jeg skal være læreren din gjennom dette kurset og håper på et godt samspill og en god dialog. For at du skal vite litt om "den du kommuniserer med", nevnes at jeg er utdannet cand.polit. fra Universitetet i Oslo. Fagene mine er grunnfag i psykologi, mellomfag i nordisk språk og litteratur og hovedfag i pedagogikk. Hovedoppgaven min fikk tittelen "Lærerens vurdering av muligheten til å fylle ulike krav til lærerrollen, samt en klargjøring av behovet for metodisk veiledning". Etter å ha arbeidet som forskningsassistent ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo og undervist noen år innen pedagogikk og psykologi ved Ullevål sykehus og Rikshospitalet, har jeg siden 1977 arbeidet ved NKI."

Kjell Thorstensen ny studierektor

Kjell Thorstensen har overtatt stillingen som studierektor etter Svein Qvist-Eriksen. Det medfører blant annet at han er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av undervisningen ved Nettskolen. Kjell har følgende kommentar til Nettskoleavisen:

"Jeg ble ansatt som studierektor 1. august, og kommer fra stillingen som regionleder ved salgsavdelingen i NKI Fjernundervisning, hvor jeg har vært ansatt i 6 år. Jeg er 37 år, og er bosatt i Oslo, men kommer opprinnelig fra Narvik. Utdanningsbakgrunnen min er fra tidligere Statens Lærerhøgskole i Handel- og Kontorfag (SLHK), nå Høgskolen i Buskerud. Fagkombinasjonen pedagogikk og personal- /organisasjonsfag, med vekt på kompetanseutvikling gjør at jeg faglig er opptatt av læring og utvikling, både av mennesker og organisasjoner. Jobben som studierektor byr på mange spennende utfordringer. Jeg er nå selv midt i en spennende læringsprosess i forhold til min nye rolle, og ser fram til å gå inn i jobbens ulike aspekter etter hvert."

Ny professor i nettbasert utdanning

Den 23. august ble utviklingsleder Morten Flate Paulsen utnevnt til Norges første professor i nettbasert utdanning. Komiteen konkluderer sin uttalelse med at: Paulsen is an international expert and competent researcher in the field of online and distance education. Dette illustreres av at hans siste bok om nettbasert utdanning har fått svært gode internasjonale anmeldelser.

Nye FoU-prosjekter

NKI Fjernundervisning er sterkt involvert i forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til våre aktiviteter. Vi har i år igangsatt følgende prosjekter med offentlig støtte:

Bærekraftig universell tilrettelegging: På vegne av Utdannings- og forskningsdepartementet har Norgesuniversitetet gitt støtte til prosjekter som tar sikte på å tilrettelegge fjernundervisning slik at tilbudene blir tilgjengelig for alle - funksjonsfriske og funksjonshemmede. I prosjektet skal vi spesielt arbeide med å finne løsninger som kan gjennomføres uten store investeringer, det vil si løsninger som kan komme mange studier til gode.

Psykologi årsenhet: I forbindelse med innføring av kvalitetsreformen i høgere utdanning forsvinner de gamle grunnfagene og erstattes av årsenheter. NKI har fått midler fra Norgesuniversitetet for revisjon og nyutvikling av Psykologistudiet tilpasset nye studieplaner som ble innført med Kvalitetsreformen. Utviklingen av studiet Psykologi årsenhet blir gjennomført i samarbeid med Universitetet i Oslo.

Dysleksiprosjektet: NKI setter i vår i gang et prosjekt med sikte på å legge forholdene bedre til rette for elever og studenter som sliter med lese- og skriveproblemer. For mange dyslektikere kan fjernundervisning være et godt alternativ (les et eksempel i egen artikkel). Prosjektet er støttet av Utdannings- og forskningsdepartementet gjennom midler fra VOX (Nasjonalt senter for voksnes læring).

Individuelt Pedagogisk Planleggings- og Oppfølgingssystem (IPPO): Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et web-basert planleggings- og oppfølgingssystem for nettstudenter med individuell studieprogresjon slik at de kan få et enda bedre tilbud og ekstra administrativ støtte til å fullføre studiene.

Presseklipp

NKI har en egen web-side der det ligger linker til mange artikler som er skrivet om NKIs nettbaserte utdanning. Her er noen artikler som er publisert våren 2004:

Norge best på elektronisk opplæring, av Ahlert Hysing, Computerworld, 02.01.04.

Danmark misser oplagt eksport af e-læring, af Rikke Sternberg Computerworld Danmark, 19.02.04.
Rik på e-læring, av Ann Kristin Ernes, Digi, 09.02.04.

For mye teknikk, for lite pedagogikk, av Even Gran, Universitetsavisa, 02.03.04.

Recention , av Börje Holmberg, Per Distans nr. 1, 2004.

Bokanmeldelse, av Kjell Åge Bringsrud, Utdanning.no, 05.02.04.

Norge har fått professor i e-læring , av Eirik Rossen, Digi, 04.05.04.

Professor Nettutdanning, av Øivind Jensen, ITAvisen, 27.05.04.