Årgang 8, nummer 1. Februar 2005

Tidsskille i januar 2005? Flere nettkurs enn brevkurs

NKIs strategi de siste årene har vært å tilby de aller fleste kurs som både nettkurs og brevkurs. Dette har vist seg å være en fornuftig strategi fordi svært mange fremdeles foretrekker fjernundervisning via brev. Andelen studenter som velger nett har økt jevnt og trutt, men utviklingen har gått saktere enn mange nettentusiaster spådde. Men i januar 2005 hadde NKI for første gang i historien flere påmeldinger til nettkurs enn til brevkurs. Det markerer på mange måter et tidsskille. Nettkurs har nå blitt like viktig som brevkurs.

Tidobling på syv år og fortsatt kraftig vekst i 2004

I 2004 fikk NKI til sammen 10202 kurspåmeldingene til nettkurs som fordelte seg på 363 forskjellige kurs. De tilsvarende tallene for 2003 var 8691 påmeldinger på 330 kurs. Det tilsvarer en økning på 17 prosent i kurspåmeldinger og 10 prosent i antall kurs. NKI Fjernundervisning omsatte nettbasert utdanning for 49,2 millioner kr i 2004. Det tilsvarer en økning på 14 prosent fra 2004. Tabellen viser utviklingen de siste årene.

2004 2003 2002 2001
Omsetning totalt (i millioner kr)
113,8
102,6
96,6
85,1
Omsetning på e-læring (i millioner kr)
49,2
43,1
32,5
22,1
Prosentandel e-læring
43 %
42 %
36 %
26 %Figuren viser utviklingen i antall kurspåmeldinger per år siden NKI startet nettbasert utdanning i 1987. Et interessant poeng er at antall kurspåmeldinger har tidoblet seg på syv år fra ca 1000 i 1997 til ca 10000 i 2004.

NKIs læringsfilosofi for nettstudenter

Rektor Svein Qvist-Eriksen forteller at NKI har utarbeidet en ny læringsfilosofi for nettstudenter:

"NKIs nettbaserte utdanning har gradvis endret seg i takt med at kompetansen, teknologien og systemene har blitt bedre. Parallelt med denne utviklingen har vi hatt en løpende intern diskusjon om hvordan vi best kan legge forholdene til rette for undervisning og læring på nettet. Dette har resultert i at vi har utarbeidet en egen læringsfilosofi for nettstudenter. Den danner grunnlaget for vår strategi og videre satsing på nettbasert utdanning".

NKIs læringsfilosofi for nettstudenter lyder slik: NKI Fjernundervisning skal legge forholdene til rette for at studentene kan nå sine læringsmål gjennom optimal individuell fleksibilitet i et læringsfellesskap der studentene skal være en ressurs for hverandre uten å være avhengige av hverandre.

Individuell planlegging en suksess

NKIs fjernstudenter kan starte sine studier når som helst, og de kan gjennomføre studiene i sitt eget tempo. For å støtte opp om denne individuelle fleksibiliteten, har vi utviklet et unikt verktøy for planlegging og oppfølging av hver enkelt students individuelle studieprogresjon. Vi kjenner ikke til at noen andre utdanningsinstitusjoner på nett har denne muligheten.

Planleggingsverktøyet ble innført som et frivillig tilbud til alle nettstudentene i mai 2004. I begynnelsen av februar 2005 var det 2200 studenter som hadde tatt det i bruk og vi regner med at tallet vil forsette å øke i tiden fremover.

Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse om de nye verktøyene. Vi fikk 168 svar på spørsmålet om hvor fornøyd studentene var med planleggingssystemet. Undersøkelsen viser at respondentene er godt fornøyd med planleggingssystemet. Hele 88 prosent svarte at de er fornøyd eller svært fornøyd. Bare 1 prosent er misfornøyd.

Svaralternativ
Antall Prosent
Svært fornøyd
88
52
Fornøyd
60
36
Nøytral
18
11
Misfornøyd
1
1
Svært misfornøyd
0
0
Vet ikke/Ingen mening
1
1

Det kom dessuten inn relativt mange positive kommentarer til planleggingssystemet. Det omtales som enkelt og motiverende. Noen hevder også at det hjelper i planleggingsarbeidet og bidrar til bedre progresjon. Et typisk svar var: ?Dette hjelper meg til å holde et jevnt tempo med lesingen slik at jeg rekker å bli ferdig til eksamen?.

Rapport fra EU-prosjekt

Forskningsleder Torstein Rekkedal forteller at NKI har publisert en ny rapport fra EU-prosjektet Student Support Services in E-learning. Rapporten, som er skrevet på engelsk, inneholder åtte artikler medarbeidere ved NKI har skrevet vedrørende forskjellige sider ved NKI Fjernundervisnings veiledningstjenester. En stor andel av de ansatte arbeider med disse veiledningstjenestene. Det omfatter blant annet teknisk support, spørsmål om økonomi og kontrakter, eksamenspåmelding og utsendelse av lærebøker. Interesserte kan lese rapporten på nettet. Student Support Services in E-learning

Nettvideo om mobil læring

NKI fortsetter arbeidet med mobil læring gjennom EU-prosjektet Mobile Learning - the next generation of learning (http://learning.ericsson.net/mlearning2/). Truls Fagerberg og Aleksander Dye laget en videopresentasjon til et av prosjektmøtene for å vise våre samarbeidspartnere hva vi har gjort i første del av prosjektet. Interesserte kan se videoen som tar ca 15 minutter ved å klikke med høyre musetast på denne linken og velge Åpne i nytt vindu.
http://www.nettskolen.com/video/mlearning/mobile_presentation.wmv

Spørreundersøkelse: Veldig fornøyde nettstudenter

Vi fikk 360 svar på en spørreundersøkelse vi gjennomførte blant studentene ved nettskolen våren 2004. Svarene viser at respondentene er veldig fornøyd med å være nettstudenter ved NKI. De er også overveiende meget godt fornøyd med kursene, kontakten med NKI, lærerens arbeid og læremateriellet. Figuren viser prosentvis fordeling av svarene på de fem spørsmålene i spørreundersøkelsen.Spørreundersøkelse: Fornøyde og motiverte nettlærere

Sommeren 2004 gjennomførte vi en anonym spørreundersøkelse som ble besvart av 26 lærere ved Nettskolen. Lærerne uttalte seg om hva de var mest fornøyd med, hva de var minst fornøyd med, og hvilke forbedringer de ønsket å prioritere.

Undersøkelsen viser at NKIs nettlærerne for det meste er fornøyde og motiverte. Det er 83 prosent som svarer at de er fornøyd eller svært fornøyd med å være nettlærer. Ingen svarer at de er misfornøyd eller svært misfornøyd. De bruker uttrykk som: fornøyd med det meste, spennende muligheter, inspirerende og meningsfylt arbeid, pionervirksomhet og behagelig arbeidsatmosfære. Det ser ut til at de er mest fornøyd med friheten til å følge sitt eget arbeidsopplegg og den fleksibiliteten de har i arbeidstid og arbeidsform.
Flere av lærerne hadde vanskeligheter med å komme på ting de er misfornøyde med. Det kan imidlertid se ut som om tidspress og arbeidspress kan være en utfordring for noen. Enkelte opplever det også som et problem at de har en uforutsigbar og ujevn arbeidsbelastning.

Flere av forslagene til forbedringer hadde tilknytning til arbeidsbelastningen. Det gjaldt jevnere studenttilgang og spredning av innleveringstidspunkter. Det var også ønske om å få lengre svarfrist og veiledning til å bli mer effektiv i skriving av kommentarer.

Presseklipp om NKIs nettbaserte utdanning

NKI har en egen web-side der det ligger linker til mange artikler som er skrevet om NKIs nettbaserte utdanning. Her er noen flere artikler som er publisert den siste tiden:

Den 31. januar 2005 fikk NKI også positiv omtale i Dagbladets artikkel Eksplosjon av nett-studenter. Der henviste avisen også til Morten Flate Paulsen ved NKI som ga følgende seks tips for den som vil komme gjennom nettstudier:
  1. Sett deg realistiske mål, det er lett å overvurdere egen arbeidskapasitet.
  2. Vær disiplinert. Nettstudier er svært fleksible og gir deg stor frihet, men det krever at du arbeider strukturert og planmessig.
  3. Diskuter studiene og arbeidsfordelingen hjemme med partneren din. Studiene krever både tid og innsats og det kan skape interessekonflikter hjemme.
  4. Bruk medstudenter og kollegaer som diskusjonspartnere. Utnytt at du som nettstudent får tilgang til et nettverk av studenter som er i samme situasjon som deg.
  5. Finn ut hvilke rettigheter og muligheter du har hos arbeidsgiveren din. Mange nettstudenter får økonomisk støtte og forskjellige former for praktisk tilrettelegging for å studere.
  6. Bruk nettskolens lærere, veiledere, studierådgivere og annet personell aktivt. De er der for å hjelpe deg til å nå dine mål.
Økonomisk rapport ga NKI terningkast fem i sin vurdering av nettstedet www.nki.no den 14. oktober 2004. (http://www.orapp.no/oversikt/Argang_2004/22581/teknologi/22641)

Den 21. oktober 2004 hadde Aftenposten flere oppslag om nettbasert utdanning. NKI fikk i den forbindelse positiv omtale i artiklene Nettet skaper tusenvis av nye studenter (http://www.aftenposten.no/utdannelse/article894909.ece) og Hele verden (http://www.aftenposten.no/utdannelse/article894908.ece). Samme dag ble temaet fulgt opp av Adresseavisa (http://www.adressa.no/student/article4413.ece) og Teleavisen (http://www.teleavisen.no/default.asp?page=23&article=14106)

Den 8. oktober skrev Ukeavisen ledelse artikkelen Tiden er inne for nettbasert utdanning (http://www.ukeavisenledelse.no/cgi-bin/ukeavisen/imaker?id=56855). I artikkelen gjenga de blant annet syv råd fra NKI til små og mellomstore bedrifter som ønsker å satse på nettbasert utdanning.

Morten Flate Paulsen ble invitert til å skrive artikkelen E-learning in the North (http://www.global-learning.de/g-learn/cgi-bin/gl_userpage.cgi?StructuredContent=m130319) i nyhetsbrevet til Online Educa ? Europas største konferanse om nettbasert utdanning.