Årgang 12, nummer 3, august 2009

Innhold

NKI Nettstudier passerte ti tusen nettstudenter i juli
NKI sto for 65 prosent av fullførte kurs i 2008
Nye studier
Internasjonal konferanse om fjernundervisning i Oslo
NKI feirer sitt 50-årsjubileum i 2009
Jubileumshilsen fra Jan Tore Sanner
Norsk visepresident i EDEN - European Distance and E-learning Network
Læringsrom i attføringsbedrifter
Læringsrom i fengsler
NKIs nye nettsider
Nytt fra Sverige
Presseklipp
Nye bøker og fagartikler på nettet

NKI Nettstudier passerte ti tusen nettstudenter i juli

Den nye voksenopplæringsloven bruker begrepet nettskoler i stedet for fjernundervisning, og NKI Fjernundervisning endret navn til NKI Nettstudier i juni 2009. Det var en naturlig konsekvens av at NKI gjennom mange år har utviklet seg fra brevskole til nettskole. Nå tilbys alle NKIs kurs som nettkurs. I 2001 var en fjerdedel av studentene våre nettstudenter og i 2005 utgjorde de halvparten av studentmassen. I 2008 var tre fjerdedeler av studentene og alle NKIs lærere på Nettskolen.

Denne utviklingen har ført til at vi den 7. juli 2009 rundet enda en viktig milepæl i NKIs historie – alle våre gjenværende 1423 brevstudenter fikk tilgang til Nettskolen. Dermed passerte NKI for første gang ti tusen aktive nettstudenter da det var 10.834 studenter med tilgang til Nettskolen.

NKI sto for 65 prosent av fullførte kurs i 2008

Statistisk Sentralbyrå publiserer hvert år statistikk om fjernundervisning i Norge. Fjernundervisningsstatistikken for 2008 inneholder blant annet informasjon om utdanningsnivå, alder, kjønn og bosted for studentene. Statistikken viser at det til sammen var 20.000 kursfullføringer blant de 12 frittstående fjernundervisningsinstitusjonene. NKIs studenter sto for ca 65 % av alle de fullførte kursene i 2008.

Nye studier

Høsten 2009 lanserer NKI følgende nye studier:

Internasjonal konferanse om fjernundervisning i Oslo

Oslo viste seg i all sin mai-prakt da European Association for Distance Learning (EADL) holdt sin konferanse fra 13. til 15. mai. Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) arrangerte konferansen i nært samarbeid med NKI og EADL-sekretariatet. Konferansen samlet om lag 80 deltakere fra hele Europa.

NKIs markedssjef, Elisabeth Møystad www.nki.no/pp/MoystadElisabeth, sitter i EADL-styret. Hun forteller at hovedtemaet på konferansen var "Drinking from the digital well": Hvordan kan vi utnytte de enorme digitale mulighetene til å lage digitale læringsressurser og utvikle gode tjenester for fjernstudentene?

Leder for utdanningskomiteen i Stortinget, Ine Marie Eriksen Søreide, holdt et av innledningsforedragene. Eirik Newth, norsk astrofysiker, og danske Klaus Mogensen fra framtidsforskningsinstituttet i København tok oss med inn i en mulig digital framtid for læring og utdanning. Fra NKI bidro Svein Qvist-Eriksen med presentasjonen NKI Distance Education 1959 – 2009: Celebrating 50 years as a Norwegian Institution og Morten Flate Paulsen med foredraget Risk and opportunities of a social network.

Neste års EADLs konferanse (www.eadl.org) blir arrangert fra 19. til 21. mai i Cambridge i England.

NKI feirer sitt 50-årsjubileum i 2009

Alle NKI-ansatte var invitert til Oslo Rådhus den 13. mai for å markere at det har gått 50 år siden NKI etablerte seg som norsk virksomhet med kontor i Rådhusgaten 30.

NKIs historie startet i 1910 med at Hilbert Norén etablerte Noréns Korrespondens-Institut i Sverige. I 1926 ble flere svenske brevskoler slått sammen under navnet NKI-skolan og i 1959 ble det etablert et eget Norgeskontor. I 1966 ble den svenske NKI-skolan lagt ned og dermed opphørte NKIs tilknytning til Sverige.

Invitasjonen til NKI Fjernundervisnings 50-års jubileum i Oslo Rådhus Varaordfører Aud Kvalbein gratulerer rektor Svein Qvist-Eriksen med 50-årsjubileet.

Boken: ”NKI 1959 – 1999: En beretning om 40 års virksomhet i Norge” ble utgitt i ved NKIs 40-årsjubileum. Kapittelet med tittelen ”Fjernundervisningen i NKI” er tilgjengelig på nettet og det følgende er hentet fra ingressen til kapittelet.

Skolen fikk Kirke- og undervisningsdepartementets godkjenning i 1962 og har siden den gang hatt over 200 000 elever og studenter. Mer enn tusen norske bedrifter har benyttet NKI Fjernundervisningen i kompetanseutvikling av sine ansatte.

I 1998 hadde NKI Fjernundervisningen 55 fast ansatte og ca. 350 deltidsansatte. Den eksterne omsetningen var ca. 75 mill. kr. Det åpne kurstilbudet omfatter ca. 70 studier og 350 enkeltkurs. I tillegg kommer kurs som utvikles etter oppdrag fra bedrifter.

NKI Fjernundervisningen har i løpet av et år 18-19 000 aktive elever, som leser 30 000 kurs. De fullførte kursene utgjør i løpet av året en arbeidsmengde som er normert til ca. 2 mill. studietimer.

Siden 1987 har NKI Fjernundervisningen vært ledende i Norden innenfor elektronisk fjernundervisning. I 1998 mottok NKI Fjernundervisningen 2500 innmeldinger til Internettkurs.

Jubileumshilsen fra Jan Tore Sanner

Det er med stor glede jeg gratulerer NKI Nettstudier med 50-årsjubileet. Spesielt de siste årene er det en bemerkelsesverdig utvikling dere har stått for, og jeg tror dere i tiden fremover vil oppleve en tilsvarende utvikling. For utdanning blir stadig viktigere. Utviklingen i arbeidslivet går i retning av stadig høyere og mer sammensatte krav til kompetanse. Ny teknologi bidrar til at mange arbeidsoppgaver i prinsippet kan flyttes og utføres uavhengig av lokalisering. Voksnes behov for å kunne kombinere læring med arbeid, omsorg og samfunnsengasjement krever fleksibilitet i tilretteleggingen og mulighet for å benytte ulike læringsarenaer. Det fantastiske med nettstudier er jo nettopp at barn, bosted og jobb ikke er noen hindring for å kunne ta seg utdanning. Det er den enkeltes vilje til å lære nytt som er det avgjørende – ikke ytre omstendigheter. Det er noe vi som samfunn må verdsette og videreutvikle.
I dag er det å kunne bruke digitale verktøy en grunnleggende ferdighet på linje med å uttrykke seg muntlig og skriftlig og det å kunne regne. Samtidig vil god bruk av digitale hjelpemidler bidra til kvalitetsheving og til bedre måter å spre faglige kunnskaper på. De siste årene har den pedagogiske bruken av digitale hjelpemidler fått økt fokus. Det er positivt, for gode verktøy er lite verdt om man ikke vet å bruke dem riktig.

Året vi er inne i (2009) er av EU utpekt som det europeiske året for kreativitet og innovasjon. Under slagordet ”Imagine. Create. Innovate.” ønsker EU å øke borgernes bevissthet om viktigheten av nyskaping for økonomisk, sosial og personlig utvikling. I følge Europakommisjonen er nyskaping nøkkelen til å styrke en nasjons konkurranseevne, og innovasjon representerer et viktig konkurransefortrinn. EU sier klart at når finanskrisen er over, så vil dem som har investert i kreativitet og nyskaping ligge foran de andre.

Dere har mye å vise til, og dere vil være viktige i arbeidet med å videreutvikle Norge som kunnskapsnasjon. Jeg ønsker dere lykke til i arbeidet dere gjør, og lykke til med jubileet.

Jan Tore Sanner
nestleder i Høyre

Høyres nestleder, Jan Tore Sanner, kom på besøk til NKI 15. april for å få en orientering om utfordringer og muligheter NKI står overfor. Budstikka hadde en notis om besøket 15.04.09

Norsk visepresident i EDEN - European Distance and E-learning Network

Bildet viser Morten Flate Paulsen i Gdansk.

Professor Morten Flate Paulsen fra NKI Nettstudier ble valgt til Vice-President i EDEN (European Distance and E-learning Network) under foreningens årskonferanse i Gdansk i Polen den 10. juni 2009. Han holdt også et av hovedforedragene for de 325 deltakerne fra 44 land på årskonferansen. Foredraget handlet om NKIs innovasjoner i nettbasert utdanning. Presentasjonen er tilgjengelig på hans hjemmeside http://home.nki.no/morten

EDEN er en stor og vital forening med over 200 medlemsinstituasjoner og over 1000 individuelle medlemmer i Europa og mange andre land. Følgende ti norske institusjoner er medlemmer av EDEN:
 • NKI Nettstudier
 • Kunnskapsdepartementet
 • UNIVETT ved Universitetet i Oslo
 • SEVU – Senter for etter- og videreutdanning ved Universitetet i Bergen
 • Norgesuniversitetet
 • NKS Nettstudier
 • NFF – Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning
 • VOX
 • Nettverksuniversitetet
 • Studiesenteret.no

Læringsrom i attføringsbedrifter

Regionleder Øyvind Tingstad forteller at NKI har hatt stor suksess med Læringsrommodellen der studenter som tar forskjellige nettkurs møtes i lokaler der de får tilgang til datautstyr og veiledere som kan gi kvalifisert studieteknisk, faglig, sosial og teknologisk støtte.

Mange av aktørene som har adoptert grunnprinsippene i modellen har vært med på å utvikle egne lokale varianter av Læringsrommet i samråd med brukerne og NAV. Det har vært meget gledelig å se at mangfoldet av ideer og evnen til nytenkning rundt om i landet har gitt mange mennesker en sjanse til å skaffe seg ny kunnskap. Modellen ser ut til å forene mange av de kompromisser som må inngås når man skal kombinere individuelle nettstudier med en lokal oppfølgingsfunksjon. NKI jobber for at denne kunnskapen skal kunne deles og videreutvikles blant våre partnere og Tingstad røper at det i løpet av kort tid vil det komme funksjoner på nki.no som vil ivareta nettopp behovet for kunnskapsdeling på dette feltet.

NFF skriver i en artikkel på side 6 i tidsskriftet Synkron at læringsrommet er utviklet i samarbeid mellom NKI, Attføringsbedriftene innenfor NHO Service og NAV. Artikkelen refererer også til professor Torstein Rekkedals omfattende rapport fra en spørreundersøkelse om erfaringene med Læringsrommet blant 30 deltakere, 25 representanter for attføringsbedrifter og 12 kontaktpersoner i NAV. I sin konklusjon skriver Rekkedal:
 • … deltakerne er meget fornøyd med sine opplevelser i studieopplegget med Læringsrommet.
 • … Attføringsbedriftene gir entydig tilbakemelding om at deltakerne synes å være fornøyd og til dels meget fornøyd med fjernundervisningsoppleggene og med lokal tilrettelegging.
 • … NAV-konsulentene som har erfaring med læringsrommet oppfatter løsningen som positiv.

Læringsrom i fengsler

NKI har også fått 247.620 kr fra Vox til prosjektet Læringsrommet – tilrettelegging for individuell kompetanseutvikling for innsatte.

Bakgrunnen for dette er at NKI mener at nettbasert utdanning i læringsrom kan bidra til å gi innsatte et langt bedre utdanningstilbud enn de har i dag. Det vil gi de innsatte langt flere studier å velge mellom og det vil gjøre det mulig å fullføre studiene selv om de blir overført til et annet fengsel eller slipper ut etter avsluttet soning.

Mangel på teknologi og godkjente nettløsninger har så langt vært en barriere for nettstudier blant innsatte. Nå vil det bli en endring på dette da det er bevilget penger til løsninger for de fleste fengsler. NKI har så langt mottatt positive tilbakemeldinger på læringsrommodellen fra de kontaktpersonene vi har vært i kontakt ved de lokale videregående skolene som har ansvaret for opplæringen i fengslene. Når nettløsningene etter hvert kommer på plass vil det etter deres syn være en klar styrke at bredden på utdanningstilbudene økes. Denne tilnærmingen burde dermed være helt i tråd med intensjonene i den nye kriminalomsorgsmeldingen: Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn. (St.meld.nr. 37). At utdanning er et viktig kriminalforebyggende tiltak synes det å være både faglig og politisk enighet om i dagen Norge.

Ved Åsane videregående skole, avdeling Ulvsnesøy, har 8 innsatte gjennomført nettkurs fra NKI basert på Læringsrommodellen. Fylkesmannen i Hordaland skriver på sine nettsider at erfaringene fra prosjektet var gode.

Europris valgte NKI

Europris er en kjede med 160 varehus i Norge. Som et ledd i den interne utdanningen ønsket de å gi sine ledere en felles teoretisk plattform. Europris sin kontaktperson, Logistikksentersjef Aleksander Unnli, forteller at NKI har vært behjelpelig med å skreddersy en passende opplæringsplan og en teoridel. Europris var ute etter å finne den beste løsningen for pris og faglig innhold og Unnli mener de fant den hos NKI. Han uttaler følgende:
”Med full fleksibilitet på tid og progresjon under opplæringen, betyr det at vi klarte å tilpasse opplæringen i henhold til produksjonen slik vi ønsket det etter våre behov og premisser. Dette har vært en avgjørende faktor som har gjort at vi har fått opp kunnskapsnivået til hver enkelt arbeidsleder og avdelingsleder innenfor logistikk her i Europris. Elevene har også styrket seg på den skriftlige siden alle arbeidsoppgavene måtte leveres skriftlig.

Vi var litt skeptiske til at kurset gikk uten lærer til stede i klasserommet. Men dette bidrar i større grad til selvlæring og fordypning blant elevene på kurset. Det viste seg at elevene diskuterte anliggende emner i forhold til jobben seg imellom, noe som skapte mange gode debatter. Vi er meget fornøyd med samarbeidet med NKI og kan anbefale dette til andre bedrifter som ser på samme løsning som oss.”

NKIs nye nettsider

I juni 2009 lanserte NKI nye nettsider på www.nki.no etter ett års intern utvikling. Dette har vært et stort prosjekt som først og fremst vil gjøre det lettere å vedlikeholde kursbeskrivelser og administrere kursbestillinger via nettsidene. Denne lanseringen er den siste av en lang rekke teknologiske oppgraderinger fra NKI startet med hullkort på 70-tallet, via 80-tallets nettskole til de første profesjonelle nettsidene på 90-tallet slik billedgalleriet viser.


nki.no 2009
NKIs hullkort fra 70-tallet
Nettskolen på 80-tallet
www.nettskolen.com fra 1996
www.nettskolen.com fra 1997
www.nki.no fra 2003
www.nki.no fra 2007

Nytt fra Sverige

NKIs søsterskole i Stockholm, Berghs School of Communications, skriver på sine nettsider at de i sommer vant prisen som världens bästa kommunikations- och reklamskola i Cannes!

Det svenske nettstedet Learningnet, www.learningnet.se, publiserer mange gode artikler som kan anbefales til nordmenn som er interessert i nettbasert utdanning.

Presseklipp

Jan Olav Haugen, som er NKI-lærer og forfatter på NKI-kurset Mestring av eget liv - flaks og uflaks ble intervjuet i KK (Kvinner og klær) nr. 21 den 18.05.09. I artikkelen på side 68 og 69 med overskriften Fra ulykkesfugl til heldiggris? viser han til Wisemans forskning på ”luck factor” – og NKIs kurs.

Det er også interessant å registrere at KK gjengir adressen til Haugens globale presentasjon på NKIs nettsider (www.nki.no/pp/haugenjo).

NKIs lærer, Lillevi Berg Kristoffersen www.nki.no/pp/kristoffersenlillevi, har skrevet boken Veierland forteller om det lille øysamfunnets historie. Tønsberg blad hadde en artikkel om boken den 30.06.09.

Høyangerportalen presenterte en artikkel som omtaler NKIs modell for læringsrom den 28.05.09. NKI har hatt stor suksess med Læringsrom, en modell der en lokal arrangør tilbyr NKIs nettkurs med veiledning i egne lokaler.

Nye bøker og fagartikler på nettet

Boken Online Education and Learning Management Systems: Global E-learning in a Scandinavian Perspective er nå gratis tilgjengelig på nettet.

NKI-ansatte har skrevet følgende nye fagartikler som har blitt publisert i anerkjente internasjonale bøker og fagtidsskrifter den siste tiden:

Dalsgaard, C. og Paulsen, M. F. Transparency in Cooperative Online Education. IRRODL, Vol 10, No 3.

Paulsen, M. F. 2009. Resting in e-learning peace. IJNVO Vol 6, No 5. www.inderscience.com


Paulsen, M. F. 2009. Tools and Instruments Supporting Cooperative Freedom in Virtual Learning Environments. In Bernath, U. Bernath, U., Szücs, A., Tait, A., and Vidal, M. (Eds.). Distance and E-learning in Transition - Learning Innovation, Technology and Social Challenges. Wiley.

Paulsen, M. F. 2009. An Analysis of European Megaproviders of E-Learning: Recommendations for Robustness and Sustainability. In Stannsfield, M. and Connolly, T. (Eds.) Institutional Transformation through Best Practices in Virtual Campus Development: Advancing E-learning Policies. Page 127-146. Hershey, Pennsylvania: Idea Group Inc (IGI).


Rekkedal, T. 2009. Online Students’ Needs for and Satisfaction with Support Services. In Bernath, U. Bernath, U., Szücs, A., Tait, A., and Vidal, M. (Eds.). Distance and E-learning in Transition - Learning Innovation, Technology and Social Challenges. Wiley